PA-Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยากำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

Read more

ศธ0517.091/นย184 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

ส่งข้อมูลกลับมายังงานนโยบายฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โหลดเอกสาร (ไฟล์อยู่บนระบบอินทราเน็ต) หน้า 1-6 หน้า 7-11 หน้า 12-16 หน้า 17-25 หน้า 26-27 หน้า 28-37 หน้า 38-43

Read more