การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

หัวหน้าภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ เข้าทำข้อตกลงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1,2,5, และ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง K103 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจะสามารถดำเนินการได้ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์

Read more

การประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน PA 2563

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน (คณบดี ทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) หรือเรียกว่า Performance Agreement 2563 วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 0900-1200 ห้อง K101

Read more

PA-Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยากำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ของบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน (Performance) ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ส่วนที่

Read more

การพิจารณาโครงการ/แผนปฏิบัติการ MUSC ปีงบประมาณ 2560

ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีจำนวนโครงการเข้ารับการพิจารณารวม 302 โครงการ (ดังตาราง) ยุทธศาสตร์ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง รวม 1. Excellence in Research with Global and

Read more

การทำข้อตกลงปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2560

การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติการ (Performance Agreement: PA) ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกำหนดการดังนี้ วันที่ เวลา ส่วนงาน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 13:00-14:30 ภาควิชาสรีรวิทยา 14:30-16:00 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Read more

รายงานผลการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ส่งทางอีเมล์ หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คุณลีลศร พ่วงศรี leelasorn.pua@mahidol.ac.th หมายเหตุ ไฟล์อยู่ในระบบ Intranet หากดาวน์โหลดนอกคณะวิทยาศาสตร์ โปรดใช้ระบบ VPN

Read more

การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กำหนดการวันทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement; PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 – 09:45 ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การพิจารณาข้อตกลงปฏิบัติงานของส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2559

การประชุมพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 1300-1600

Read more