ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 (รอบ 6 เดือน)

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เพื่อหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 0900 เริ่มการประชุม

Read more

การดำเนินงานภายใต้ภาวะมลพิษทางอากาศ 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการรวบรวมแผนการดำเนินการในภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ รวมถึงเมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ นำเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และได้รวบรวมนำเสนอเฉพาะด้านการตอบสนองต่อภาวะมลพิษทางอากาศผ่านการสื่อสารทางไลน์กลุ่มกรรมการประจำคณะเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม การที่จะเปิดทำการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 เริ่มการประชุม 0905 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 0910 ผู้แทนภาควิชารายงานแผนบริหารความเสี่ยงของภาควิชา ปีงบประมาณ 2562

Read more

Integrity and Transparency Assessment: ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์ EdPEx MUSC SIPOC Process เกณฑ์ประเมิน Integrity and Transparency

Read more

ประชุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ ศธ 0517.091/ นย 261   วันที่  27  มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่มหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานดำเนินการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ตามความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

Read more

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2561

เอกสารประกอบ 1 (ใหม่) คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 2 (ใหม่) แบบสำรวจประเด็นความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 3 (ใหม่) แบบสำรวจการดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน 2561 เอกสารประกอบ 4 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 5 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 2561 ฐานข้อมูลความเสี่ยง

Read more

สรุปผลการจัดการความเสี่ยง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้อง K101 วันพุธที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 0900-1200

Read more

ความเสี่ยงระดับสถาบัน

ประเด็นหรือเหตุการณ์ความเสี่ยง (อัพเดท 2559) ความเสี่ยงที่จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมีจำนวนน้อยกว่าค่าเป้าหมาย (เป้า = จำนวนอาจารย์x1 + จำนวนผศ.x2 + จำนวนรศ.x3 จำนวนศ. x4 เปเปอร์ต่อปี) ความเสี่ยงที่การเผยแพร่ อ้างอิง ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติน้อยกว่าค่าเป้าหมาย (ตัววัด citation, h-index)

Read more

ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559

ความเสี่ยงที่ผลงานงานวิจัยไม่ได้รับการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ความเสี่ยงที่จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพจะมากขึ้น ความเสี่ยงที่มีจำนวนรายวิชาขอแก้ไขผลการศึกษามากขึ้น ความเสี่ยงที่ไม่สามารถดูแลความเจ็บป่วยของนักศึกษาได้ทันท่วงที ความเสี่ยงที่มีการส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 7 ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด ความเสี่ยงที่การนำ AUN-QA ไปใช้ในระดับหลักสูตรไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่มีการถูกปรับเนื่องจากไม่สามารถให้บริการวิชาการได้ตามสัญญา ความเสี่ยงที่บริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Workshop) สำหรับเครือข่ายการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ วันที่ 3 พ.ค. 2559

Read more