โครงการ University Engagement ของคณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์ประสานงานกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมข้อมูลโครงการที่มีลักษณะเป็น University Engagement โดยมีหลัก 4 ประการคือ ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่าย (mutual benefit) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (scholarship) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (social impact) สังคม สังคม หมายความรวมถึง

Read more