ช่องทางแจ้งเหตุ ร้องเรียน แนะนำ สอบถาม @Line งานบริหารฯ คณะวิทย์

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มช่องทาง @Line สำหรับใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินที่พบภายในคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้แก้ไข หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่มา: MUSC Update ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2562

Read more

การแสดงวิสัยทัศน์นำคณะวิทย์สู่ความเป็นเลิศ

สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 13:30-15:30 ณ ห้อง L-01 โดยลำดับการนำเสนอ (จากการจับสลาก) เริ่มจาก (1) ศ. อาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ (2)

Read more

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ รับการตรวจสอบภายใน 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับการเปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีหัวข้อและเอกสารที่ขอตรวจสอบ ดังนี้ หัวข้อในการตรวจสอบ เอกสารที่ขอให้จัดเตรียมรับการตรวจสอบ 1. ข้อตกลงการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Read more

ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการกับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน” โดยการแบ่งกลุ่มอาจารย์อย่างสุ่มเพื่อให้มีความหลากหลายในกลุ่ม และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาจัดทำกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการต่อไป โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน”

Read more

รับสมัครนักพัฒนาคุณภาพ

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครนักพัฒนาคุณภาพ (Quality Development Technical Officer) เพื่อมาปฏิบัติงานร่วมกัน ณ งานพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการรับสมัคร MU e-Recruitment System

Read more

การแบ่งส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2561 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่

Read more

60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิ่มร่วมงานเดิน-วิ่ง 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ค่าสมัคร 500 บาท จัดงานวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ม.มหิดล ศาลายา (เส้นทางเดิน 5 กิโลเมตร และวิ่ง 10 กิโลเมตร ภายในม.มหิดล

Read more

บทบาทมหาวิทยาลัยไทยกับ Thailand 4.0

ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more