รับสมัครนักพัฒนาคุณภาพ

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครนักพัฒนาคุณภาพ (Quality Development Technical Officer) เพื่อมาปฏิบัติงานร่วมกัน ณ งานพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการรับสมัคร MU e-Recruitment System

Read more

การแบ่งส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2561 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่

Read more

60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิ่มร่วมงานเดิน-วิ่ง 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ค่าสมัคร 500 บาท จัดงานวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ม.มหิดล ศาลายา (เส้นทางเดิน 5 กิโลเมตร และวิ่ง 10 กิโลเมตร ภายในม.มหิดล

Read more

บทบาทมหาวิทยาลัยไทยกับ Thailand 4.0

ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more

การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังคำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle: 3Rs) คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:30 – 16:00 ในวาระต่อไปนี้

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2560

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

Read more