การสัมมนาพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โมดัส บีชฟรอนต์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมด้วย 3

Read more

AAR MU AUN-QA @MUSC 2018

การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ของการรับเยี่ยมประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 กำหนดการ 0900 เปิดการประชุม 0905

Read more

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นิทรรศการ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา” บรรยายพิเศษ “แนวทางพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0”

Read more

มหกรรมคุณภาพ 2560

มหาวิทยาลัยจัดงาน “มหกรรมคุณภาพ” (Mahidol Quality Fair 2017) หรือ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการ 0900

Read more

Best Practice Sharing: Customer Engagement

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (EdPEx Share & Learn) ในด้าน Customer Engagement (ช่วงเช้า) และการออกแบบจัดการกระบวนการ (ช่วงบ่าย) ซึ่งมี อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ เป็นวิทยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี

Read more

เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการประชุม (อินทราเน็ต) สไลด์ประกอบการชี้แจง แผนดำเนินงาน MUSC Key

Read more

นวัตกรรมเพื่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์

ระบบออนไลน์เพื่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ระบบออนไลน์ เว็บไซต์ 1. ห้องประชุมออนไลน์ http://database.sc.mahidol/meetingroom/logon.html

Read more

MUQD Market 2017

สถานที่: ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0850 พิธีเปิด โดยศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี 0900 Best Practice

Read more

สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้างานสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Winning Academy สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กร สู่ความยั่งยืน” ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Read more

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 0830-1630 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016/ หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6062-5 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในมหกรรมคุณภาพได้แก่

Read more