หลักสูตรจุลชีววิทยา รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA เมื่อวันที่ 27 และ 30 กันยายน 2562

Read more

หลักสูตรเคมี ระดับปริญญาตรี รับการประเมิน MU AUN-QA v2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA แบบ version 2 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาพ: https://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep62-10.php

Read more

หลักสูตรเคมี ระดับป.โท-เอก รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA โดยมีรองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาพ: https://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep62-3.php

Read more

สัมมนาแนวทางพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่

Read more

MU AUN-QA (v2) BSc in Mathematics and Actuarial Science

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ร่วมกับ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA แบบ v2

Read more

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดงานเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ เพื่อนำแนวทางเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ทั่วทั้งองค์กร โดยการลงพื้นที่เยี่ยมส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา

Read more

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง K102 เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการในการไปเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ หรือหลักสูตร ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการประชุม

Read more

MU AUN-QA Assessment for MUSC Anatomy Programmes

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) จะรับการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่

Read more

ปรัชญาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Educational Philosophy (Updated: July 2018) มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและจากประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ คำสำคัญ: Learning-centered education, Outcome-Based Education, Constructivism Our primary

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

Read more