การเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดงานเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ เพื่อนำแนวทางเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ทั่วทั้งองค์กร โดยการลงพื้นที่เยี่ยมส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา

Read more

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง K102 เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการในการไปเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ หรือหลักสูตร ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการประชุม

Read more

MU AUN-QA Assessment for MUSC Anatomy Programmes

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) จะรับการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่

Read more

ปรัชญาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและจากประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ คำสำคัญ: Learning-centered education, Outcome-Based Education, Constructivism Our primary focus is on educating the learners, as

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

Read more

ASEAN AUN-QA Accreditation for MUSC Ph.D. in Biochemistry (International Programme)

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน จากสำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม

Read more

The 8th Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน) และประธานหลักสูตรชีวเคมี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมในหลักสูตร Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27

Read more

MU AUN-QA Site Visit for B.Sc., M.Sc., and Ph.D. in Plant Sciences

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

AAR MU AUN-QA @MUSC 2018

การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ของการรับเยี่ยมประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 กำหนดการ 0900 เปิดการประชุม 0905

Read more

AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติการ กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์ AUN-QA ระดับส่วนงาน ที่ภาควิชา ศูนย์ กลุ่มสาขา และหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม

Read more