การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

Read more

การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ระหว่างเวลา 0900-1200 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE QA

Read more

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA ปีงบประมาณ 2560

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญคณะต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าฟังคำชี้แจงกำหนดและกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more

ชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ CHE-QA Online คณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการนำเสนอการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online 2558 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กระบวนการดำเนินการ

Read more

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา เวลา 1300-1600 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Read more

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางสรุปประเภทหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) ระดับ จำนวน หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร่วม ปริญญาตรี 13 7 6 3 ปริญญาโท 17 0 17 TBC

Read more

FAQ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online

การรวบรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online (รอบปีการศึกษา 2558-2559) ประเด็น คำถาม คำตอบ (ปีการศึกษา) เลือกเกณฑ์ ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 2548 หรือ 2558 เลือกตามรอบเวลา หากปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558

Read more

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2559) ที่ ระดับ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน/ปรับปรุง 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2555 (ปรับปรุง)

Read more