อบรมการเขียนรายงาน TQA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะยื่นเพื่อขอรับรางวัลภายในปี 2562

Read more

TQA Criteria Training

บุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria ที่ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirement) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหา และนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้เกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence

Read more

การอบรม TQA Criteria 2016

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการพัฒนา MUSC Assessor เพื่อพัฒนาบุคลากร และให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ ตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ได้ ในแต่ละปีได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA Criteria) เสมอมา โดยในปี พ.ศ.

Read more