การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ

ผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร
 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

กำหนดการ

 • วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559
  • 0830 ลงทะเบียน
  • 0900 วัตถุประสงค์โครงการ EdPEx200
  • 0915 EdPEx Overview
  • 1030 การประเมินหมวด 1 และ 7.4
  • 1300 การประเมินหมวด 2 และ 7.5
  • 1500 การประเมินหมวด 3 และ 7.2
 • วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2559
  • 0800 ลงทะเบียน
  • 0830 การประเมินหมวด 4
  • 1015 การประเมินหมวด 5 และ 7.3
  • 1300 การประเมินหมวด 6 และ 7.1
  • 1500 การประเมิน Site Visit ที่มีประสิทธิผล

วิทยากร

 • ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ

เอกสารประกอบการอบรม

 • หนังสือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (ดูภาพประกอบ)
 • รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx SAR) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับ 31 มีนาคม 2558)
 • เอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA)
 • กำหนดการ
 • เอกสารประกอบการบรรยาย EdPEx Assessor (ผศ.พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ)
 • เอกสารประกอบการบรรยาย EA for EdPEx
 • แบบสอบถามผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • แบบสอบถาม Site Visit Issue
 • แบบสอบถามวันว่างเพื่อการทำ Consensus Review

อุปกรณ์

 • ปากกาลูกลื่น 1 ด้าม
 • ปากกาเน้นข้อความ 1 ด้าม
 • ถุง/กระเป๋า EdPEx

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

EdPEx_Criteria_2558-2559