สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำ EdPEx ไปใช้พัฒนาองค์การ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุและรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Driving Organization Excellence with EdPEx  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

edpex_active_2_2016
Dr.Luis Maria R. Calingo

กำหนดการ

  • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เป็นการอบรมสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ประธานผู้ประเมินเกณฑ์ MU-EdPEx  (กลุ่มที่ 1) Driving Organization Excellence with EdPEx
  • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นการอบรมสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน (กลุ่มที่ 2) หัวข้อ How to use EdPEx to systematize your organization.

วิทยากร

  • Dr.Luis Maria R. Calingo, President of Holy Angel University, Philippines
(ซ้าย) อ.กรองทอง (กลาง) Dr.Calingo (ขวา) อ.ณัฐพล
(ซ้าย) อ.กรองทอง (กลาง) Dr.Calingo (ขวา) อ.ณัฐพล

สรุปผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

  1. รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  2. ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
  3. ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
  4. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (ร่วมกิจกรรมวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2559)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง