ประกันคุณภาพภายนอก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวม 81 หน่วยงาน (โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2560 เป็นครั้งแรก)
  • ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

การประกันคุณภาพภายนอก

การรับรองคุณภาพภายนอก ม.มหิดล

การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก ตามพรบ.มหาวิทยาลัย มหิดล