สกอ. EdPEx

โครงการนำเกณฑ์คุรภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2560

  • ปีแรกที่ สกอ. เริ่มโครงการ EdPEx 200: ปีพ.ศ. 2555
  • คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2556 แต่ไม่ได้เข้าร่วมต่อในปีถัด ๆ มา

ตอนที่ 9 การบรรยายแนวทางการนำ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง