สมศ. (ONESQA)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

วัน เดือน ปี หัวข้อ หมายเหตุ
2 พฤศจิกายน 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563) ม.มหิดล
23 กุมภาพันธ์ 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ราชกิจจานุเบกษา
29 กันยายน 2559 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือการให้ม.มหิดล นำร่องการประเมิน EDP15
2 เมษายน 2553 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ราชกิจจานุเบกษา
8 สิงหาคม 2546 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง