การประเมินโดยองค์การภายนอก

การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดยให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้ประกาศ รวมถึงส่วนงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี

  • ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ TRIS Corp. เป็นผู้ประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
    • รายงานผลการประเมินส่วนงานโดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินที่นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 527 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
  • 10 พฤษภาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลการประเมินส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) โดยบริษัททริสคอร์ปอเรชันให้แก่คณะวิทยาศาสตร์
  • 22 สิงหาคม 2561 แจ้งที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หนังสือขอบคุณต่อข้อคิดเห็นจากการประเมินฯ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวม 81 หน่วยงาน (โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2560 เป็นครั้งแรก)
  • ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)