การเยี่ยมสำรวจภาควิชา

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

 • เป้า: ภาควิชาหรือเทียบเท่าได้รับการประเมินคุณภาพภายใน 100%
 • เป้า: หลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพภายใน 100%
 • เป้า: ภาควิชาและหลักสูตร ได้ผลการประเมินที่สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองได้
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
เยี่ยมภาค/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560
มีนาคม 2561 ขออนุมัติหลักการโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

 อัพเดท 1 พ.ค. 2561
31 มีนาคม 2561 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561 และแต่งตั้งกรรมการ

30 เมษายน 2561 การจัดทำรูปแบบรายงานประเมินตนเองและแนวทางการประเมิน ขึ้นเว็บไซต์งานนโยบายฯ (อินทราเน็ต)

 ให้ข้อเสนอแนะ (Google Form)

MUSC SIPOC Process vs AUN-QA Cat. 6-9

Library Support

AUN-QA Category 9

หาข้อมูลคู่เทียบจาก CHE-QA (New)

1 พฤษภาคม 2561 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560  K102 เวลา 09:00-12:00
30 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

K102 เวลา 0900-1200

เกณฑ์

31 พฤษภาคม 2561

7 มิถุนายน 2561

กำหนดส่งรายงานประเมินตนเองของภาควิชา และหลักสูตร  ปรับวันส่ง SAR ตามมติที่ประชุม วันที่ 1 พ.ค. 2561
25 มิถุนายน 2561 เริ่มการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

6 กรกฎาคม 2561

23 ก.ค. 2561

วันสุดท้ายการเยี่ยมสำรวจภาควิชา
13 กรกฎาคม 2561 กำหนดส่งผลการเยี่ยมสำรวจภาควิชา (ภายใน 1 สัปดาห์หลังการเยี่ยมสำรวจ)
6-8 ส.ค. 2561 กรรมการ EdPEx จาก สกอ. เข้าประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล อ.ณัฐพล ร่วมเป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2561

10 สิงหาคม 2561

ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)

 • เอกสารประกอบการประชุม AAR (PDF, Intranet)
 • แบบประเมิน
  • แบบประเมินการเยี่ยมสำรวจฯ (กลุ่มกรรมการ)
  • แบบประเมินกิจกรรม AAR (กลุ่มผู้เข้า AAR)
 • แบบทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจฯ (กระดาษ, ไฟล์ในคอมพิวเตอร์)
K102 09:00-12:00

กำหนดการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560

เอกสารประกอบการประชุม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (2558)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

กำหนดการเยี่ยมภาควิชาและคณะกรรมการ

(อัพเดท 20 มิ.ย. 2560)

Handout การประชุมชี้แจง

โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 0900-1200 ห้อง K102

แผนการดำเนินงาน

กำหนดการ และช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ

MUSC Key Factors

สำหรับใช้เป็นตัวอย่างเพื่อจัดทำโครงร่างองค์กร ระดับภาควิชา ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx

ฐานข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมเกณฑ์ EdPEx, AUN-QA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำแนกตามภาควิชา/งาน ที่ผ่านการอบรมเกณฑ์

หรือการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx หรือ AUN-QA

Template รายงานประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2559 (MS Word)

ดาวน์โหลดเพื่อใช้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)

คู่มือคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุง ก.ย. 2560)

คู่มือคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560

(Intranet, PDF)

สไลด์ประกอบการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
ตัวอย่างรายงานผลการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปี 2559
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อเสนอแนะกิจกรรม AAR เยี่ยมภาควิชา/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

https://goo.gl/forms/zurzpFuYG6Z10GeB3

แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมสำรวจหลักสูตร ภายในส่วนงาน

ตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อส่งกองพัฒนาคุณภาพ

หมายเหตุ: คณะฯ ส่งรายงานผลการเยี่ยมหลักสูตร (ส่วนที่ 4.3) ให้กองพัฒนาคุณภาพ (ดาวน์โหลด MUAU_06.docx)

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา  ปีงบประมาณ 2559

 • ระดับภาควิชาตามเกณฑ์ EdPEx
 • ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. 1.1 และ AUN QA

กำหนดการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (Intranet, PDF)

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)

 • ข้อมูลตามปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือ ปี พ.ศ. ???
  • ตอบ ข้อมูลส่วนที่ 1 EdPEx ตามปีงบประมาณ ส่วนที่ 2 สกอ.และ AUN QA ตามปีการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานตีพิมพ์ ใช้ตามปี พ.ศ.
 • ตารางหมวด 8 ของ ส่วนที่ 2 AUN QA คอลัมน์ Total เป็นผลรวมของอะไร?
  • ตอบ ในคอลัมภ์ Total เป็นผลรวมนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นๆ มีค่าเท่ากับผลรวมของช่อง No. Admitted
   • โดยเฉพาะในกรณีที่มีช่องทางรับเข้ามากกว่า 1 ช่องทางเช่น ระบบรับตรง ระบบทุน (เช่น พสวท. ที่ต้องรับ) และระบบแอดมิดชัน)
   • หรือในกรณีที่ต้องการจำแนกนักศึกษาที่รับเข้าตามเพศ (ชาย หญิง) ตามสัญชาติ (ไทย ต่างชาติ/อาเซียน) เป็นต้น
 • การคำนวณค่า FTE ทำอย่างไร
 • หลักสูตรยังไม่ปรับปรุง ต้องรายงานตามเกณฑ์ สกอ. 2558 ในส่วนที่ 2 หรือไม่
  • ตอบ ให้ดำเนินการรายงานตามเกณฑ์ สกอ. 2558 ได้ เพื่อหาส่วนที่หลักสูตรต้องปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 2558
 • ในส่วนที่ 3 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ มาให้ ต้องรายงานผลการปรับปรุงการดำเนินการอย่างไร
  • ตอบ ให้รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานที่ภาคได้กระทำไปแล้วในปี 2558 (ภาควิชาที่ได้รับข้อเสนอแนะ ให้รายงานว่าดำเนินการตอบสนองข้อเสนอแนะแล้วหรือไม่ อย่างไร)
 • ส่วนที่ 1 หมวด 6 ให้รายงานอะไร
  • ตอบ สำหรับภาควิชาที่ กระบวนการ ที่ชัดเจน และเป็นระบบ สามารถรายงานเพิ่มเติมได้

ผลการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีการศึกษา 2557

ติดต่อ สอบถาม

 • งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ห้อง K115
 • คุณศศิมา โทร 5034
 • คุณวัชรี โทร 5036

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง