การอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ MU EdPEx รุ่นที่ 4

 

MU_EdPEx_Assessor_Gen_4_20160224-26_01

คณะวิทยาศาสตร์ ส่งอ.สมศักดิ์ อ.กิตติศักดิ์ และอ.พรทิพา เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 การจัดทำ Concensus Review และ Site Visit Planning ระหว่างวันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Bangsean Heritage Hotel จ.ชลบุรี

กำหนดการ

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

 • 0630 ออกเดินทางจากม.มหิดล ศาลายา
 • 0930 ลงทะเบียน
 • 1000 ทบทวนกระบวนการตรวจประเมินและการจัดทำ Concensus Review โดยคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • 1300 ปฏิบัติการ Concensus Meeting 1
 • 1830 นำเสนอและอภิปราย

วันพฤหัสฯที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

 • 0830 ปฏิบัติการ Concensus Meeting 2
 • 1100 นำเสนอและอภิปราย
 • 1300 ปฏิบัติการ Concensus Meeting 3
 • 1530 นำเสนอและอภิปราย
 • 1900 การทำ Key Theme โดยศาตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล และทีมวิทยากร

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

 • 0830 การจัดทำ Key Theme
 • 1100 นำเสนอและอภิปราย
 • 1330 เดินทางกลับ ม.มหิดล ศาลายา

ทีมวิทยากร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบีดฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
 3. คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 4. รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 5. ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง

 1. รองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองธิการบดีฝ่ายการศึกษา
 2. รองศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร คณะวิทยาศาสตร์
 4. อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ
 5. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบการประชุม

 • แผ่นพับกำหนดการ
 • เอกสาร consolidate independent review รายกลุ่ม
 • รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลแนซี่: Nanzey Colege of Nursing (NCON)
 • Item Score Worksheet
 • รายนาม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2559 (พร้อมภาพถ่าย)
 • รายชื่อและห้องพักผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 4
 • การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ Consensus Review, Site Visit Planning และ Key Theme (อ.ชัยรัตน์)
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่องขั้นตอนการตรวจประเมินและ Pre-Consensus Activity (อ.ศิริลักษณ์)
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม NCON Key Factors
 • แบบประเมินผลการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor รุ่น 4 (แยกรายบุคคลในกลุ่มและแบบประเมินการฝึกอบรม)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง