ปรัชญาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Educational Philosophy (Updated: July 2018)

มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและจากประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ

คำสำคัญ: Learning-centered education, Outcome-Based Education, Constructivism

Our primary focus is on educating the learners, as for them to attain academic achievement through learning-centered education, outcome-based education, and constructivism. To become a wisdom graduate, learners combined what they have learned so far with the new knowledge, and with experiential learning activities

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.015/ว.5235 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561