การอบรมพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (HDP)

ภาพ: ทำเนียบรุ่น MU HDP #1

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรม MU HDP

 • ปีพ.ศ. 2560
  • (หัวหน้าภาควิชา 3 ท่าน)
 • ปีพ.ศ. 2557
  • รศ.ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ (หัวหน้าภาควิชาเคมี)
  • ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา (หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา)
  • ศ.ยินดี กิติยานันท์ (หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
  • รศ.กัลลยานี ดวงฉวี (หัวหน้าภาควิชาพญาธิชีววิทยา)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง