คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การอบรมด้านพัฒนาคุณภาพ
1. รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี EDP#14, MU EdPEx Criteria 2/2016, EdPEx Active+, SIBA 2018
2. รศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี TQA Criteria
3. ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร TQA Criteria
4. ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา MU EdPEx Criteria 2/2016, EdPEx Active+
5. ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย TQA Criteria, EDP#15, MU EdPEx Assessor Trainee 2018
6. รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา TQA Criteria
7. ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา ปฏิบัติหน้าที่ 24 มกราคม 2561 กรรมการเยี่ยมภาควิชา, MU EdPEx (New)
8. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ASEAN AUN-QA Tier 2 (Sep. 2018), TQA Application Writing (2018), TQA Criteria 2018 (#2), ASEAN AUN-QA Tier 1 (Jan. 2018), Tier 2 (Sep. 2018), MU EdPEx, MU AUN-QA, CUPT AUN-QA #1, EDP#15, TQA Criteria, EdPEx Active+
9. อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน รักษาการรองฯการศึกษา 1 ม.ค. 2561-30 เม.ย. 61, MU EdPEx (New)
10. ผศ.ดร.กรกนก บุญวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ปฏิบัติงาน 8 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน (MU AUN-QA Assessor รุ่น 4), MU EdPEx (New)
11. อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร TQA Criteria,  MU EdPEx Assessor รุ่น 5
12. ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ  MU EdPEx Assessor รุ่น 5, EdPEx Active+
13. นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร TQA Criteria, TQA Assessor Trainee
14. ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา MU EdPEx Criteria (รุ่น?) ปฏิบัติงาน วันที่ 17 เม.ย. 2562
ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล อดีตรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2560
รศ.ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ อดีตรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ (เกษียณ)
รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล อดีตรองคณบดีฝ่ายบริการศึกษา ศาลายา ปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 2558 ถึง … TQA Criteria
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 2558 ถึง 31 ก.ค. 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง