ผู้ผ่านการอบรม TQA Criteria

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม TQA Criteria จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 – ปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1. นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร TQA Criteria รุ่น 5/2559
2. รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา TQA Criteria รุ่น 5/2559
3. รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ TQA Criteria รุ่น 7/2559
4. รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา TQA Criteria รุ่น 10/2559
5. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ TQA Criteria รุ่น 10/2559
6. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ TQA Criteria รุ่น 4/2559
7. รศ.ดร.กันยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒนา รองคณบดี TQA Criteria
8. ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย TQA Criteria รุ่น 4/2559
9. รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาฯ TQA Criteria
10. รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี TQA Criteria รุ่น 1/2560
11. นางสาวมลฤดี ธำรงค์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ TQA Criteria รุ่น 1/2560
12. นางสาววลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์ หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ TQA Criteria รุ่น 1/2560
13. นางสาวนันทินี กลิ่นจันทร์ หัวหน้างานโครงการจัดตั้งงานแผนฯ TQA Criteria รุ่น 1/2560
14. นางวัชรี ใจซื่อกุล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ TQA Criteria รุ่น 1/2560
15. นางสาวสุรัสสินี บัวยั่งยืน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ TQA Criteria รุ่น 1/2560
16. นางสาวน้องนุช ประสมคำ หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ TQA Criteria รุ่น 3/2560
17. นางสาวฐานิตา ลิ่มวงศ์ รักษาการหัวหน้างานแพทยศาสตร์ฯ TQA Criteria รุ่น 4/2560
18. อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา TQA Criteria รุ่น 9/2560
19. อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ TQA Criteria รุ่น 9/2560
20. นางสาวปพิชญา สุขสะอาด หัวหน้างานตรวจสอบภายใน TQA Criteria รุ่น 10/2560
21. รศ.ดร.พวงพกา อัมพันจันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ TQA Criteria
22. ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร TQA Criteria รุ่น 4/2560
23. นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย หัวหน้างานวิจัย TQA Criteria รุ่น 1/2561
24. ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองฯ พัฒนาคุณภาพฯ TQA Criteria รุ่น 2/2561
25. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศ TQA Criteria รุ่น 3/2561
26. นางสาวลีลศร พ่วงศรี หัวหน้างานนโยบาย TQA Criteria รุ่น 3/2561
27. นางปนิดา พยุหกฤษ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร TQA Criteria รุ่น 3/2561
28. นางสาววันวิสา เจริญยศ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ TQA Criteria รุ่น 3/2561
29. นางสมสุข นาคะพัฒนกุล หัวหน้างานพัฒนาระบบ TQA Criteria รุ่น 4/2561
30. รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี TQA Criteria รุ่น 4/2561

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม MU EdPEx Criteria จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559 – ปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1. รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
2. ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองฯแพทยศาสตร์ฯ MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
3. ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองฯคลังฯ MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
4. รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
5. รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
6. นางสาววันวิสา เจริญยศ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ MU EdPEx Criteria Training 1 (2559)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง