กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่

  1. กำหนดนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์
  2. จัดให้มีการวางแผนการบริหาร การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
  3. ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจำคณะ
  4. กำกับ ดูแล ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำทุกปี

ตั้งแต่บัดนี้ (25 มีนาคม 2559) จนครบวาระคณบดี

ดาวน์โหลด