TQA Assessor

ผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ภาควิชาฟิสิกส์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
1. นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผ่านค่ายอบรมผู้ประเมิน TQA 2559

การสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2561

 • สมัครออนไลน์: http://www.tqa.or.th/th/assessor/onlineregister/
 • ช่วงเวลารับสมัคร: 4 มกราคม – 2 มีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 9 มีนาคม 2561
 • ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม (69,000 บาท) ระหว่างวันที่ 12-30 มีนาคม 2561
 • ปฐมนิเทศและฝึกอบรมวันที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2561
 • การอบรม 6 วัน ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2561
 • แจ้งผลคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดส่ง Independent Review วันที่ 8 มิถุนายน 2561
 • แจ้งผลคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2561
 • อบรม TQA Assessor Calibration ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
 • แจ้งผลพิจารณาและแต่งตั้งผู้ัตรวจประเมินรายใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2561