วาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

 • 5.4.1 การสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2562
 • 5.4.2 ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับลงนามในวันที่ 25 กันยายน 2562)
 • 5.4.3 สรุปผลแบบประเมิน AAR : After Action Review (รายบุคคล) โครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.4.4 สรุปแบบประเมินเพื่อทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาระสำคัญ
 • 5.4.5 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 : หลักสูตร ป. โท-เอก สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) วันที่ 2 – 3 กันยายน 2562
 • 5.4.6 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 : หลักสูตร ป. ตรี สาขาวิชาเคมี วันที่ 10 กันยายน 2562
 • 5.4.7 สรุปผลแบบประเมิน AAR : After Action Review : MU AUN-QA และการทบทวนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
 • 5.4.8 การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2561 และเชิญประชุมการยืนยันผลการบันทึกข้อมูลในระบบ
 • 5.4.9 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (MUKPI 2562 ไตรมาสที่ 4)
 • 5.4.10 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 4
 • 5.4.11 ขอเชิญประชุมและขอข้อมูลรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)
 • 5.4.12 การประชุมชี้แจงการใช้ระบบ MUSC-PA ระยะที่ 2
 • 5.4.13 Timeline ระบบ MUSC-PA
 • 5.4.14 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2562 รอบ 11 เดือน (ต.ค.2561-ส.ค.2562)
 • 5.4.15 การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
 • 5.4.16 แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562

 • 5.5.1 รายงานความคืบหน้าการดาเนินงาน ตัวชี้วัด 2.1.2 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัย ในข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA) ประจาปี 2562
 • 5.5.2 การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
 • 5.5.3 ข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.7 ระดับการรับรู้ / ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน / ภายนอก
 • 5.5.4 งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
 • 5.5.5 การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 • 5.5.6 สรุปผลจากแบบประเมินความคิดเห็นในการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.7 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ และหลักสูตร โดยคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.8 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (MU-KPI) ไตรมาสที่ 3 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
 • 5.5.9 สรุปรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 • 5.5.10 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2562 รอบ 10 เดือน (ต.ค.2561-ก.ค.2562)
 • 5.5.11 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การคิดภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562
 • 5.5.12 การให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
 • 5.5.13 การให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessor) ประจำปี 2562
 • 5.5.14 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 5.5.15 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 5.5.16 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จากโอกาสพัฒนาที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ปีงบประมาณ 2562 จากการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562
 • 5.5.17 การทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

 • 5.5.1 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 ด้วยวาจา และฉบับสมบูรณ์
 • 5.5.2 ประเด็นคำถามการสัมภาษณ์ : การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
 • 5.5.3 ตารางเปรียบเทียบจุดแข็งและโอกาสพัฒนาตาม Key Theme จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 5.5.4 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
 • 5.5.5 แผนการดำเนินงาน การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา / ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง / กลุ่มสาขาวิชา / งาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 5.5.6 (ร่าง) กำหนดการการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • 5.5.7 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 : หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (นานาชาติ) วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
 • 5.5.8 สรุปผล นย.04-2 แบบสอบถามความต้องการ / ความคาดหวังต่อการให้บุตรหลานศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 (TCAS รอบ 2 – 4)
 • 5.5.9 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • 5.5.10 การเข้าร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ของ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ภาควิชาชีวเคมี
 • 5.5.11 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

 • 5.5.1 แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิเทยาศาสตร์
 • 5.5.2 ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แบบ PESTLE Analysis
 • 5.5.3 คู่มือการกรอกรายละเอียดโครงการ PA ในระบบ MUSC-PA
 • 5.5.4 โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562
 • 5.5.5 การแก้ไขข้อมูลคำอธิบายตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • 5.5.6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2562 รอบ 8 เดือน (ต.ค.2561-พ.ค.2562)
 • 5.5.7 รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

 • 5.5.1 เตรียมรับการประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562
 • 5.5.2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563-2566
 • 5.5.3 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN มายังสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • 5.5.4 การเข้าร่วมฝึกอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier1) ของผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ภาควิชาชีววิทยา และ รศ.ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • 5.5.5 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
 • 5.5.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.5.7 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (MU-KPI) ไตรมาสที่ 2 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
 • 5.5.8 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในส่วนของการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA-MU PA 2019)
 • 5.5.9 ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
 • 5.5.10 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 5.5.11 ผลสรุปแบบประเมิน / แบบสอบถาม งานนนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.12 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2562 รอบ 7 เดือน (ต.ค.2561-เม.ย.2562)
 • 5.5.13 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
 • 5.5.14 ตารางฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
 • 5.5.15 แบบสำรวจปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แบบ PESTLE Analysis
 • 5.5.16 การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

 • 5.5.1 หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : โครงการระดับส่วนงาน
 • 5.5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทุนสนับสนุนหลักสูตรในการขอรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐานนานาชาติอื่น
 • 5.5.3 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562
 • 5.5.4 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปี 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2564 (5 ปี) ครบทุกตัวชี้วัด
 • 5.5.5 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ในข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA) ปี 2562 (ไตรมาสที่ 2)
 • 5.5.6 ผลสรุปแบบประเมิน / แบบสอบถาม งานนนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.7 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2561-มี.ค.2562)
 • 5.5.8 หลักเกณฑ์กระทราวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

 • 5.5.1 ข้อมูลการนำผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 มาใช้ออกแบบและจัดการกระบวนการทำงานในปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.2 การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562
 • 5.5.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 : หลักสูตรป.โท-เอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ)
 • 5.5.4 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2563 (PREP4AUN-QA 2020)
 • 5.5.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2562 รอบ 5 เดือน (ต.ค.2561-ก.พ.2562)
 • 5.5.6 โครงการ MUQD Academy หลักสูตร นักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
 • 5.5.7 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน / หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
 • 5.5.8 การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
 • 5.5.9 โครงการ “Before Action Review MU AUN-QA Assessment 2019 (Lead Assessor)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 • 5.5.1 สรุปแบบประเมิน / แบบสอบถาม งานนนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561
  • 1. สรุปผล นย.04-1 แบบสอบถามความต้องการ / ความคาดหวังต่อการเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับวิเคราะห์ใหม่ เนื่องจากมีผู้ส่งแบบสอบถามกลับมาเพิ่ม)
  • 2. สรุปผลจากแบบสอบถามความต้องการ / ความคาดหวังต่อการเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561 (นย.04-1) ในส่วนของ สิ่งที่ต้องการการให้คณะฯ ปรับปรุง แก้ไข หรือ ดำเนินการเร่งด่วน จำแนกตามระดับการศึกษา
  • 3. สรุปผลจากแบบสอบถามความต้องการ / ความคาดหวังต่อการเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561 (นย.04-1) ในส่วนของ คณะควรมีวิธีการอย่างไร ในการลดจุดอ่อนและอุปสรรค เพื่อทำให้คณะฯ ยั่งยืน จำแนกตามระดับการศึกษา
  • 4. สรุปผล นย.02-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับวิเคราะห์ใหม่ เนื่องจากมีผู้ส่งแบบสอบถามกลับมาเพิ่ม)
  • 5. ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านต่างๆ ลำดับที่ 1 จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ (นย 02-1) ปีงบประมาณ 2561
  • 6. ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในด้านต่างๆ ลำดับที่ 1 จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ (นย 02-1) ปีงบประมาณ 2561
  • 7. สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (นย 02-1) ในส่วน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่ทำให้คณะฯ ได้เปรียบคู่แข่ง และอุปสรรคที่อาจทำให้คณะฯ เสียเปรียบ จำแนกตามระดับการศึกษา
  • 8. สรุปการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 จากแบบ นย.10-5 การจัดการข้อร้องเรียน
  • 9. สรุปแบบประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารที่เป็นทางการระดับคณะ (นย.10-3) ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 10. สรุปผลจากแบบสอบถาม เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
 • 5.5.2 ข้อมูลการนำผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 มาใช้ออกแบบและจัดการกระบวนการทำงานในปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.3 การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562
 • 5.5.4 การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562
 • 5.5.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2562 รอบ 4 เดือน (ต.ค.2561-ม.ค.2562)
 • 5.5.6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

 • 5.5.1 สรุปผล นย.01-1 (2561) แบบประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560-ก.ย.2561)
 • 5.5.2 สรุปแบบประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.3 การประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor Calibration)
 • 5.5.4 ร่าง รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.5 แผนการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.5.6 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ในข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA) ปี 2562 (ไตรมาสที่ 1)
 • 5.5.7 รายงานผลโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1)
 • 5.5.8 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2562 รอบ 3 เดือน (ต.ค.2561-ธ.ค.2561)
 • 5.5.9 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (MUKPI 2562 ไตรมาสที่1)
 • 5.5.10 นย. 10-3 แบบประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารที่เป็นทางการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

 • 5.5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 12
 • 5.5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 13
 • 5.5.3 เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.4 สรุปผล นย.02-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.5 สรุปผล นย.04-1 แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังต่อการเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.6 สรุปผลการสํารวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามแนวทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) ปีการศึกษา 2561
 • 5.5.7 สรุปแบบสำรวจประกอบการจัดทำโครงร่างองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.8 สรุปผลแบบสำรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.9 หนังสือขอบคุณการเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13:00

 • 5.5.1 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปี 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2564 (5 ปี)
 • 5.5.2 สรุปผล นย.05-2 แบบสอบถามความต้องการ / ความคาดหวัง / ความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจของผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.3 การลงพื้นที่ทดลองการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
 • 5.5.4 EdPEx Changing Criteria
 • 5.5.5 ข้อมูลการรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในระดับสากลที่ไม่ใช่ AUN-QA
 • 5.5.6 แผนการดำเนินการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA) ประจำปี 2562
 • 5.5.7 ความคืบหน้าในการจัดทำ SAR EdPEx
 • 5.5.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C For OBE: Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project รุ่นที่ 5”
 • 5.5.9 สรุปผลแบบประเมินกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560
 • 5.5.10 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) และสรุปผลแบบประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.11 แบบสำรวจประกอบการจัดทำโครงร่างองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.12 แบบสำรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00

 • 5.5.1 แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับท่านอธิการบดีลงนาม
 • 5.5.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.1.2 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัยในข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA) ประจำปี 2561
 • 5.5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่สนบัสนุนยุทธศาสตร์ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4)
 • 5.5.4 ตารางที่ 3 แบบบันทึกข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx จากกระบวนการและผลการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.5 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านการพัฒนาคุณภาพส่วนงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2561
 • 5.5.6 การประชุมชี้แจง “EdPEx : Changing Criteria”
 • 5.5.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 11
 • 5.5.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives”
 • 5.5.9 The 8th Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment
 • 5.5.10 แนวทางการใช้ใบประกาศนียบัตร AUN อาเซียน และใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
 • 5.5.11 แบบสอบถามความสนใจ (A Survey on the Current State and Interest)
 • 5.5.12 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
 • 5.5.13 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ
 • 5.5.14 แผนและผลการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์
 • 5.5.15 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มาหวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 (MUKPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4)
 • 5.5.16 การรายงานผลการดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA ภายในส่วนงาน (MU AUN-QA Preliminary Assessment) ประจำปี 2561
 • 5.5.17 ผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online
 • 5.5.18 ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 5.5.19 แผนการจัดทำ MUSC TQA SAR 2561
 • 5.5.20 แผนการจัดทำ MUSC AUN-QA Institutional Level SAR 2561

การประชุม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.5.1 แบบประเมินการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร (รายบุคคล) ปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • 5.5.3 กิจกรรม After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA ประจำปี 2561
 • 5.5.4 การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ After Action Review ASEAN AUN-QA
 • 5.5.5 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2561 หลักสูตรป.ตรี โท เอก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • 5.5.6 การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)
 • 5.5.7 การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA ประจำปีการศึกษา 2560
 • 5.5.8 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 11 เดือน (ต.ค.2560 – ส.ค.2561)
 • 5.5.9 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ในข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA) ปี 2561 (ไตรมาสที่ 4)
 • 5.5.10 สรุปโอกาสพัฒนาระดับคณะจากการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561
 • 5.5.11 การเข้าร่วมอบรม The Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment (Tier 2) ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้สเซส กรุงเทพ
 • 5.5.12 โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW Project 2019)

การประชุม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.5.1 การให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessor) ประจำปี 2561
 • 5.5.2 การให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
 • 5.5.3 หนังสือขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดย บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 5.5.4 การเข้าร่วมให้สัมภาษณ์การรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
 • 5.5.5 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.5.6 การปรับแก้ค่าเป้าหมายในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.5.7 สรุปผลแบบประเมิน นย.03-1 ,นย.03-2 และ นย.05-1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 5.5.8 การประชุม AAR หลังการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 5.5.9 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 10 เดือน (ต.ค.2560 – ก.ค.2561)

การประชุม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 25/07/2561 เวลา 13.00
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.5.1 กำหนดการการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3)
 • 5.5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3)
 • 5.5.4 รายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ (ตรวจประเมินพื้นที่จริง (Site Visit) วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561)
 • 5.5.5 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 Submit
 • 5.5.6 การประชุมปิด GAP คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560
 • 5.5.7 สรุปผล นย.04-2 แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังต่อการให้บุตรหลานศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 (TCAS รอบ 4)
 • 5.5.8 การเข้าเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.9 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 • 5.5.11 คลินิกด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนงาน (Risk Clinic: Conflict of Interest and Fraud)
 • 5.5.12 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN–QA ประจำปี 2561
 • 5.5.13 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2561 : หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาสรีรวิทยา
 • 5.5.14 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 9 เดือน

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง K101

 • 5.5.1 ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.5.2 แผนการดำเนินงาน การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา / ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง / กลุ่มสาขาวิชา / งาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 11 มิ.ย.2561
 • 5.5.3 กำหนดการการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.5.4 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ในข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA) ปี 2561 (ไตรมาสที่ 3)
 • 5.5.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 8 เดือน (ต.ค.2560 – พ.ค.2561)
 • 5.5.6 รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ 2560
 • 5.5.7 สรุปผล นย.04-2 แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังต่อการให้บุตรหลานศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 (TCAS รอบ 3)
 • 5.5.8 กำหนดการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561
 • 5.5.9 ประชุมเตรียมรับการเข้าตรวจประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2561
 • 5.5.10 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 ด้วยวาจา
 • 5.5.11 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN–QA ประจำปี 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 5.5.12 โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
 • 5.5.13 รายละเอียดการเข้าเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามสถานที่เยี่ยมสำรวจ
 • 5.5.14 งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 Submit
 • ยังไม่อยู่ในวาระ
  • การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับปรุง 2561) (เอกสาร ยุทธศาสตร์ MU 20 ปี วันที่ 25 เมษายน 2561)
  • รายงานผลการประเมินส่วนงานโดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (TRIS)

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

 • 5.5.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 7 เดือน (ต.ค.2560 – เม.ย.2561)
 • 5.5.2 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2562 (PREP4AUN-QA 2019)
 • 5.5.3 แผนการดำเนินงานโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 5.5.4 ความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในช่วงปี 2561-2563
  • ประชุมหารือ Thailand 4.0 R&I Open Forum ครั้งที่ 3/2561 เรื่องการปฏิรูประบบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 พฤษภาคม 2561) เอกสารขอข้อมูลความต้องการกำลังคน สสวท. การสำรวจความต้องการทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562-2565 (ทุนสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบีนงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ส่ง ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช. ภายใน 15 พ.ค. 2561
 • 5.5.5 ความคืบหน้าการจัดทำรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.6 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • หัวข้อที่ไม่ได้นำเข้าที่ประชุม
  • การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับปรุง 2561) (เอกสาร ยุทธศาสตร์ MU 20 ปี วันที่ 25 เมษายน 2561)
  • โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
  • รายงานผลการประเมินส่วนงาน โดยบริษัททริสคอร์ปอเรชันจำกัด (10 พ.ค. 2561)

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

 • 5.5.1 แนวปฏิบัติ (เพิ่มเติม) กรณีเพิ่ม / ยกเลิก / เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในข้อตกลงการปฎิบัติงาน (PA) ของภาควิชา / งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 5.5.2 การใช้ระบบ MUSC PA (เพิ่มเติม)
 • 5.5.3 รายงานความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
 • 5.5.4 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุง SIPOC กระบวนการทำงาน
 • 5.5.5 ความคืบหน้าการจัดทำรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2560- มี.ค.2561)
 • 5.5.7 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 (MUKPI 2561 ไตรมาสที่2)
 • 5.5.8 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2)
 • 5.5.9 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “MU Quality Forum 2018 : AUN-QA”
 • 5.5.10 การประชุมวิชาการนานาชาติ “AUN-QA International Conference 2018”
 • 5.5.11 การจัดทำรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)
 • 5.5.12 สรุปผลจาก นย.01 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.13 สรุปความคิดเห็นอื่นๆ (คำถามปลายเปิด) จาก นย.01 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.14 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2562 (PREP4AUN-QA 2019)
 • 5.5.15 สรุปผล นย.04-2 แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังต่อการให้บุตรหลานศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
 • 5.16.1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล นย.01-1 และ นย.01-2

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

 • 5.5.1 รายงานความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
 • 5.5.2 รายงานการปรับปรุง SIPOC กระบวนการทำงาน
 • 5.5.3 แจ้งยืนยันวันที่พร้อมรับการตรวจประเมินและประธานตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561
 • 5.5.4 แผนการดำเนินงาน การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560 แก้ไข ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
 • 5.5.5 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
 • 5.5.6 เอกสารประกอบ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561
 • 5.5.7 สรุปแบบประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารที่เป็นทางการระดับคณะ (นย. 10-3) ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.8 ความคืบหน้าการจัดทำรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.9 แผนการดำเนินงานโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 5.5.10 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 5 เดือน (ต.ค.2560- ก.พ.2561)
 • 5.5.11 เอกสารประกอบการบรรยาย AUN-QA2018 International conference 26-27 มีนาคม 2561

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 • 5.5.1 การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561
 • 5.5.2 Areas for Improvement (Faculty Level) และ Gap Analysis
 • 5.5.3 EdPEx Special Clinic 2018
 • 5.5.4 ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.5 รายงานความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
 • 5.5.6 รายงานการปรับปรุง SIPOC กระบวนการทำงาน
 • 5.5.7 กระบวนการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
 • 5.5.8 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ)
 • 5.5.9 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 4 เดือน (ต.ค.2560- ม.ค.2561)
 • 5.5.10 การดำเนินงานในส่วนของแบบประเมิน นย.01-1 / นย.01-2 / นย.01-3
 • 5.5.11 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ 2562
 • 5.5.12 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.1.2

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561

 • 5.5.1ความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
 • 5.5.2 ปรับปรุง SIPOC กระบวนการทำงาน
 • 5.5.3 การอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment
 • 5.5.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2561
 • 5.5.5 ร่าง รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2561 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2560)
 • 5.5.7 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2560)

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560

 • 5.5.1 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจากส่วนกลาง (PA 2560) คณะวิทยาศาสตร์
 • 5.5.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2561
 • 5.5.3 สรุปผล แบบสำรวจความพึงพอใจการเยี่ยมประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2560 : หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)
 • 5.5.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project รุ่นที่ 4”
 • 5.5.5 การอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA รุ่นที่ 6
 • 5.5.6 การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Special Clinic 2018”
 • 5.5.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 9
 • 5.5.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 10
 • 5.5.9 การอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 6
 • 5.5.10 งาน TQA Journey : Change in Criteria 2018-2019 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
 • 5.5.11 สรุปผล นย.05-2 แบบสอบถามความต้องการ / ความคาดหวัง / ความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ ของผู้ช่วยสอน (TA)
 • 5.5.12 การให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • 5.5.13 โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2560 (EdPEX200)
 • 5.5.14 ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (MUKPI) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
 • 5.5.15 หนังสือขอบคุณการเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

 • 5.5.1 การประชุมชี้แจงการเข้าใช้ระบบ MUSC PA
 • 5.5.2 รายงานผลการตรวจประเมิน MU AUN-QA ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา (นานาชาติ)
 • 5.5.3 การอบรมให้ความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ “EdPEx Consultant”
 • 5.5.4 การบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559
 • 5.5.5 โครงการ “Quality Forum Share & Learn (Customer Engagement)
 • 5.5.6 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ
 • 5.5.7 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2560
 • 5.5.8 กระบวนการทำงานคณะวิทยาศาสตร์จำแนกตามเกณฑ์ AUN-QA หมวด 6,7,8,9
 • 5.5.9 การประชุม MU AUN-QA Clinic: เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
 • 5.5.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C For OBE: Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project รุ่นที่ 4

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560

 • 5.5.1 ระบบ MUSC-PA
 • 5.5.2 สิทธิ์การเข้าระบบ MUSC-PA
 • 5.5.3 สรุปผลแบบประเมินกิจกรรมของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2560
 • 5.5.4 การอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 6
 • 5.5.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 9
 • 5.5.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 10
 • 5.5.7 โครงการ “Quality Forum Share and Learn_EdPEx”
 • 5.5.8 การเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2560 : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 5.5.9 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 4)
 • 5.5.10 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 (MUKPI 2560 ไตรมาสที่ 4)
 • 5.5.11 การเข้ามา VISIT ของทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 5.5.12 การบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560

 • 5.5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
 • 5.5.2 การทบทวนโอกาสพัฒนา จากรายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.3 การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 5.5.4 ข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
 • 5.5.5 ผลการดำเนินการตามโครงการใน PA ประจำปี 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
 • 5.5.6 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.7 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 (นย 02-1) ในส่วนความไม่พึงพอใจคณะฯ
 • 5.5.8 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 (นย 02-1) ในส่วนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่ทำให้คณะฯ ได้เปรียบคู่แข่ง และอุปสรรคที่อาจทำให้คณะฯ เสียเปรียบ
 • 5.5.9 TQA Learning & Sharing with Organization 2017
 • 5.5.10 สรุปผลการดำเนินงานการอบรม / ศึกษาดูงาน การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.11 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2560 หลักสูตร ป.โท-เอก (สาขาวิชาเภสัชวิทยา)
 • 5.5.12 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2560 หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)
 • 5.5.13 แผนการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
 • 5.5.14 การปรับปรุงกระบวนการทำงานตามแนวทาง Office of Strategic Management
 • 5.5.15 ผลการสำรวจความพร้อมในการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • 5.5.16 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560

 • 5.5.1 รายงานความคืบหน้าการจัดทำรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • 5.5.2 ผลการดำเนินการตามโครงการใน PA ประจำปี 2560 รอบ 9 เดือน
 • 5.5.3 การให้คุณค่าแก่ผู้ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
 • 5.5.4 การสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2560
 • 5.5.5 แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560-2564
 • 5.5.6 การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559
 • 5.5.7 ผลประเมินกิจกรรมประชุมหลังการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.8 การเข้าร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • 5.5.9 ผลการดำเนินการในโครงการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ณ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.10 สรุปผลจากการประชุมปิด GAP คณะวิทยาศาสตร์
 • 5.5.11 การรับประเมินคุณภาพหลักสูตรชีวเคมี (ป.โท-เอก) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561
 • 5.5.12 การรับประเมินคุณภาพหลักสูตรเภสัชวิทยา (ป.โท-เอก) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 28-29 กันยายน 2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 • 5.5.1 รายงานผลการตรวจประเมิน MU AUN-QA ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • 5.5.2 รายงานความคืบหน้าโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 5.5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3)
 • 5.5.5 สรุปผลจากแบบสอบถาม / แบบประเมิน ประจำปี 2560
 • 5.5.6 แผนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 5.5.7 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (MUKPI 2560 ไตรมาสที่ 3)
 • 5.5.8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560

 • 5.5.1 ผลการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560
 • 5.5.2 การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 5.5.3 การขอนัดสัมภาษณ์ผู้บริหารประกอบการวิเคราะห์ Scenario Analysis ของบริษัท ทริสฯ
 • 5.5.4 ขอเชิญส่งผลงานพัฒนาคุณภาพประเภท Team Good Practice Award และ Innovative Teaching Award และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรเพื่อส่งผลงานนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2560
 • 5.5.5 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
 • 5.5.6 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเยี่ยมประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 หลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาฟิสิกส์
 • 5.5.7 การประชุม EdPEx สำหรับมหาวิทยาลัยในยุค THAILAND 4.0
 • 5.5.8 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 • 5.5.1 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
 • 5.5.2 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
 • 5.5.3 แผนการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
 • 5.5.4 โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
 • 5.5.5 การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560
 • 5.5.6 การประชุมเตรียมรับการเข้าตรวจประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2560
 • 5.5.7 แผนการดำเนินงานโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.5.8 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา ประจำปี 2560
 • 5.5.9 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) ส่ง

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 12/04/2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.5.1 การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินส่วนงาน โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 5.5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน)
 • 5.5.3 การร่วมแสดงนิทรรศการผลงานในงาน MUQD Market
 • 5.5.4 กระบวนการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 5.5.5 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 (MUKPI 2560 ไตรมาสที่ 2)
 • 5.5.6 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 2
 • 5.5.7 โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22/03/2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.5.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • 5.5.2 การเข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA รุ่นที่ 5
 • 5.5.3 การร่วมแสดงนิทรรศการผลงานในงาน MUQD Market
 • 5.5.4 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1.2 หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัย
 • 5.5.5 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน)
 • 5.5.6 สรุปผลจากแบบสอบถามความต้องการ / ความคาดหวังต่อการให้บุตรหลานศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 – 2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22/02/2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.5.1 การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานในงาน MUQD Market
 • 5.5.2 แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560-2564
 • 5.5.3 โครงร่างองค์กร สำหรับเล่มรายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2559
 • 5.5.4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 3 เดือน)
 • 5.5.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA SAR Workshop” รุ่นที่ 4
 • 5.5.6 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEx สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
 • 5.5.7 การประชุม เรื่อง “การจัดการกระบวนการทำงานตามแนวทาง EdPEx”

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25/01/2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.5.1 การประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
 • 5.5.2 การประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560
 • 5.5.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA ของภาควิชา / ศูนย์ / งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 3 เดือน
 • 5.5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1
 • 5.5.5 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 28/12/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.5.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)
 • 5.5.2 การประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
 • 5.5.3 ข้อมูลเพื่อจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2559 ในส่วนหมวด 7 ผลลัพธ์
 • 5.5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2559
 • 5.5.5 สรุปผล นย.01-1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระดับคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ปีงบประมาณ 2559
 • 5.5.6 สรุปผล นย.01-2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้าภาควิชา ปีงบประมาณ 2559
 • 5.5.7 สรุปผล นย.01-3 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างาน ปีงบประมาณ 2559

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 23/11/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน)
 • 5.4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
 • 5.4.3 การอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 5
 • 5.4.4 การสัมมนา “Driving organizational Excellence with EdPEx”
 • 5.4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 1
 • 5.4.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 2
 • 5.4.7 การประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพส่วนงาน
 • 5.4.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project”
 • 5.4.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)
 • 5.4.10 งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
 • 5.4.11 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน)
 • 5.4.12 การบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2558
 • 5.4.13 ร่างยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560-2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19/10/2559 เวลา 13.00ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
 • 5.4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)
 • 5.4.3 การเข้ามา VISIT ของทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 5.4.4 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 5.4.5 แผนการดำเนินงานตามโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • 5.4.6 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA ของภาควิชา / งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน
 • 5.4.7 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 4
 • 5.4.8 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 09/2559 วันที่ 21/09/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.4.1 การศึกษาดูงาน Learning and Sharing with Winner Organization 2016 ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • 5.4.2 กระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online
 • 5.4.3 สรุปผลการประชุมหลังการเยี่ยมสำรวจภาควิชา (AAR) ประจำปีงบประมาณ 2559
 • 5.4.4 ข้อมูลในตัวชี้วัดไตรมาส 4 และการรายงานผลโครงการสำคัญระดับส่วนงานประจำปีงบประมาณ 2559
 • 5.4.5 การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน)
 • 5.4.6 การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
 • 5.4.7 การเข้าตรวจประเมินการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • 5.4.8 สรุปแบบประเมินกิจกรรมการประชุมอภิปราย-ร่าง-แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560-2560
 • 5.4.9 -ร่าง-แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560-2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 08/2559 วันที่ 17/08/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 5.4.1 การส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA รุ่นที่ 3
 • 5.4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA ประจำปี 2559 รอบ 9 เดือน
 • 5.4.3 การดำเนินงานของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559
 • 5.4.4 การให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
 • 5.4.5 การเตรียมรับการตรวจประเมินหลักสูตร (Site Visit) ตามเกณฑ์ AUN-QA
 • 5.4.6 การประชุมเรื่อง การบริหารจัดการความต่อเนื่อง

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 07/2559 วันที่ 21/07/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 สถานที่จัดประชุมอธิปราย-ร่าง-แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560-2564
 • 6.4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • 6.4.3 แผนการดำเนินงาน การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาและศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • 6.4.4 แผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 6.4.5 แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560-2564
 • 6.4.6 แผนการดำเนินงานการจัดส่งรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 06/2559 วันที่ 15/06/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 กำหนดการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559
 • 6.4.2 เอกสารที่ขอเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559
 • 6.4.3 การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
 • 6.4.4 การประชุมเตรียมรับการเข้าตรวจประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2559
 • 6.4.5 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • 6.4.6 ผลการประเมินจากแบบประเมิน นย. 03-1 / นย. 03-2 / นย. 05-1 / นย. 02-1 / นย. 04-1
  • นย. 02-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559
  • นย. 03-1 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
  • นย. 03-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559
  • นย. 04-1 แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังต่อการเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559
  • นย. 05-1 แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังต่อการเข้าทำงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 05/2559 วันที่ 18/05/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 MU EdPEx ไฟล์เล่ม MUSC EdPEx SAR 2558 แจกให้กรรมการประจำคณะ (PDF Locked Version)
 • 6.4.2 รายงานผลการจัดการความสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน
 • 6.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร/เครือข่ายเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน
 • 6.4.4 โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์
 • 6.4.5 การอบรมหลักสูตร 2016 New TQA Assessor Training Camp (หลักสูตรอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ใหม่) ประจำปี 2559)
 • 6.4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Tier 2)
 • 6.4.7 การอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment
 • 6.4.8 -ร่าง-รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • 6.4.9 ร้อยละแบบประเมิน นย. 03-1 / นย. 03-2 / นย. 05-1 / นย. 02-1 / นย. 04-1 ที่ได้รับกลับคืนมา

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 04/2559 วันที่ 20/04/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับแก้ไข
 • 6.4.2 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน
 • 6.4.3 การประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559
 • 6.4.4 รายงานผลการจัดการความสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน
 • 6.4.5 แผนโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2559
 • 6.4.6 แบบประเมิน นย. 03-1 / นย. 03-2 / นย. 05-1 / นย. 02-1 / นย. 04-1
 • 6.4.7 กิจกรรมชมรมนักพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2
 • 6.4.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร/เครือข่ายเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน
 • 6.4.9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor : EA)”
 • 6.4.10 ผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA 2559 รอบ 6 เดือน งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
 • 6.4.11 ผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA 2559 รอบ 6 เดือน จำแนกตามภาควิชา / งาน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 03/2559 วันที่ 16/03/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 กำหนดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยมหิดล (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เลื่อนเวลา)
 • 6.4.2 โครงการอบรมด้านบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559
 • 6.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA SAR Workshop C : Criteria 6-11” (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 6.4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 6.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (ทปอ.)
 • 6.4.6 โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (ทปอ.)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 02/2559 วันที่ 17/02/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 กำหนดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยมหิดล (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหม่
 • 6.4.2 การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและทิศทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559
 • 6.4.3 ความคืบหน้าการขอข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำ เล่ม SAR ประจำปี 2558 และรายงานประจำปี 2558
 • 6.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA SAR Workshop B : Criteria 1-5”
 • 6.4.5 การเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Site Visit) ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ
 • 6.4.6 การเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Site Visit) ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 • 6.4.7 แนวทางการดำเนินงานเรื่องการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Site Visit) ตามเกณฑ์ AUN-QA
 • 6.4.8 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 เรื่อง “ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย”
 • 6.4.9 เว็บไซต์ใหม่ของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 01/2559 วันที่ 27/01/2559 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • 6.4.2 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี 2559
 • 6.4.3 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559
 • 6.4.4 การขอข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำ เล่ม SAR ประจำปี 2558 และรายงานประจำปี 2558
 • 6.4.5 การกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2557
 • 6.4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน
 • 6.4.7 การเข้าตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
 • 6.4.8 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “EdPEx Share”
 • 6.4.9 การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและทิศทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 16/12/2558 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559
 • 6.4.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Special Clinic : Strategy”
 • 6.4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เกณฑ์ EdPEX ในการพัฒนาและประเมินองค์กร” ครั้งที่ 2
 • 6.4.4 การอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 4
 • 6.4.5 การกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2557
 • 6.4.6 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี 2559
 • 6.4.7 การปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี 2559)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 18/11/2558 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (ฉบับแก้ไข)
 • 6.4.2 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA ของภาควิชา ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (ฉบับแก้ไข)
 • 6.4.3 แบบประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารที่เป็นทางการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • 6.4.4 แบบประเมินความพึงพอใจในนวัตกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
 • 6.4.5 สรุปผลแบบประเมินความคิดเห็นของส่วนงานที่มีต่อการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22/10/2558 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 • 6.4.1 แผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ฉบับปรับปรุง)
 • 6.4.2 การจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • 6.4.3 การให้คุณค่าผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
 • 6.4.4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • 6.4.5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน
 • 6.4.6 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA ของภาควิชา ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 16/09/2558

 • 6.4.1 สรุปผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2558 ในส่วนของความไม่พึงพอใจ ส่ง
 • 6.4.2 สรุปผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2558 ในส่วนของความไม่พึงพอใจ ส่ง
 • 6.4.3 การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่ง
 • 6.4.4 –ร่าง- แผนการดำเนินงาน การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่ง
 • 6.4.5 การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการกรอกข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระบบ CHE QA Online ส่ง
 • 6.4.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ส่ง
 • 6.4.7 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19/08/2558

 • 6.4.1 ผลการประชุมหลังการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (AAR) ส่ง
 • 6.4.2 สรุปผลจากแบบสอบถามความต้องการ / ความคาดหวังต่อการให้บุตรหลานศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ส่ง
 • 6.4.3 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน PA ของภาควิชา ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน ส่ง
 • 6.4.4 รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) คณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ EdPEx 200 ของสกอ. ส่ง
 • 6.4.5 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562 ส่ง

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 15/07/2558

 • 6.4.1 การเยี่ยมสำรวจภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • 6.4.2 รายงานการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์ จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่ง
 • 6.4.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง