กระบวนการ

MUSC Process 2018

P1 กระบวนการวิจัย (ระบบงานหลัก) รองฯวิจัย งานวิจัย

 • P1.1 การบริหารจัดการทุนวิจัย รองฯวิจัย งานวิจัย
  • P1.1.1 การบริหารจัดการทุนวิจัยจากเงินคณะวิทยาศาสตร์ รองฯวิจัย งานวิจัย
  • P1.1.2 การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รองฯวิจัย งานวิจัย
 • P1.2 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนนักวิจัย รองฯวิจัย งานวิจัย
  • P1.2.1 การพัฒนาและสนับสนุนนักวิจัย (งานวิจัย) รองฯวิจัย งานวิจัย
  • P1.2.2 การพัฒนาและสนับสนุนนักวิจัย ด้านการขอตำแหน่งวิชาการ (งานบริหาร) รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
 • P1.3 การส่งเสริมการทำวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ รองฯวิจัย งานวิจัย
 • P1.4 การติดตามสารสนเทศงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ รองฯ สารสนเทศ งานสารสนเทศฯ
 • P1.5 ความปลอดภัยและจรรยาบรรณการวิจัย รองฯวิจัย งานวิจัย

P2 กระบวนการศึกษา (ระบบงานหลัก) รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯแพทย์ฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ/งานศาลายา

 • P2.1 การรับนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯแพทย์ฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ/งานศาลายา
  • P2.1.1 การรับนักศึกษาใหม่และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและศิษย์เก่า (งานการศึกษา) รองฯการศึกษา งานการศึกษา
  • P2.1.2 การรับนักศึกษาใหม่และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและศิษย์เก่า (งานแพทย์ฯ) รองฯแพทย์ฯ งานแพทย์ฯ
  • P2.1.3 (ปรับ) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (งานศาลายา) รองฯบริการ งานศาลายา
 • P2.2 กระบวนการสร้าง ปรับปรุง จัดการ และประเมินหลักสูตร รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯแพทย์ฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ
  • P2.2.1 การเปิดหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (งานการศึกษา) รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา งานแพทย์ฯ
  • P2.2.2 การสร้าง ปรับปรุง จัดการ และประเมินหลักสูตร (งานแพทย์ฯ) รองฯแพทย์ฯ งานการศึกษา
 • P2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯสารสนเทศฯ/รองฯแพทย์ฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ/งานศาลายา
  • P2.3.1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (งานการศึกษา) รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯสารสนเทศฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา
  • P2.3.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (งานแพทย์ฯ) รองฯแพทย์ฯ งานแพทย์ฯ
  • P2.3.3 การสอนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (งานศาลายา) รองฯบริการฯ งานศาลายา
 • P2.4 กระบวนการจัดทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา และสนับสนุนนักศึกษา รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯสารสนเทศฯ/รองฯแพทย์ฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ
  • P2.4.1 การจัดทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา และสนับสนุนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนขาดแคลน) (งานการศึกษา) รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯสารสนเทศฯ งานการศึกษา
  • P2.4.2 การจัดทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา และสนับสนุนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (งานแพทย์ฯ) รองฯแพทย์ฯ งานแพทย์ฯ
  • P2.4.3 การขอตรวจสอบผลการศึกษา (งานการศึกษา) รองฯการศึกษา งานการศึกษา
 • P2.5 กระบวนการจัดหาสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการของห้องสมุด รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศฯ
  • P2.5.1 การจัดหาสารสนเทศฉบับพิมพ์เพื่อบริการวิชาการของห้องสมุด (หนังสือ) รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศฯ
  • P2.5.2 การจัดหาสารสนเทศทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการวิชาการของห้องสมุด (สารสารและฐานข้อมูล) รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศฯ
 • P2.6 การสื่อสารกับคู่ความร่วมมือและคณะปลายทาง รองฯการศึกษาฯ/ผช.การศึกษา/รองฯแพทย์ฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ
  • P2.6.1 การสื่อสารกับคู่ความร่วมมือและคณะปลายทาง (งานการศึกษา) รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา งานการศึกษา
  • P2.6.2 การสื่อสารกับคู่ความร่วมมือและคณะปลายทาง (งานแพทย์ฯ) รองฯแพทย์ฯ งานแพทย์ฯ
 • P2.7 กระบวนการติดตามความสำเร็จของผู้เรียนและบัณฑิต รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯสารสนเทศฯ/รองฯแพทย์ฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ
  • P2.7.1 การติดตามความสำเร็จของผู้เรียนและบัณฑิต (งานการศึกษา) รองฯการศึกษาฯ/ผช.การศึกษา/รองฯสารสนเทศฯ งานการศึกษา
  • P2.7.2 การติดตามความสำเร็จของผู้เรียนและบัณฑิต (งานแพทย์ฯ) รองฯแพทย์ฯ งานแพทย์ฯ
 • P2.8 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการสอบ รองฯการศึกษาฯ/ผช.การศึกษา/รองฯสารสนเทศฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ/งานศาลายา
  • P2.8.1 การจัดการเรียนการสอน (จัดตารางสอน จัดห้องเรียน จัดทำเอกสารการสอน งานการศึกษา) รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา งานการศึกษา
  • P2.8.2 การจัดการสอบกลางภาคและปลายภาคประจำปีการศึกษา (งานศาลายา) รองฯบริการฯ งานศาลายา
 • P2.9 กระบวนการสนับสนุนพันธกิจการศึกษา รองฯการศึกษา งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ/งานศาลายา
  • P2.9.1 การรับ-ส่งเอกสาร (งานการศึกษา) รองฯการศึกษาฯ งานการศึกษา
  • P2.9.2 (ปรับ) การรับ-ส่งเอกสาร (งานศาลายา) รองฯบริการ งานศาลายา

P3 กระบวนการด้านบริการวิชาการ (ระบบงานหลัก) รองคณบดี งานพันธกิจฯ

 • P3.1 การบริการวิจัย (รับจ้างวิจัย/วิจัยร่วม) เพื่อบริการวิชาการกับภาครัฐและเอกชน รองคณบดี งานพันธกิจฯ
  • P3.1.1 การประสานงานการบริการวิชาการภายใต้โครงการให้คำปรึกษาและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.1.1.1 ขั้นตอนการเสนอโครงการและขอเปิดโครงการ รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.1.1.2 ขั้นตอนการส่งรายงานความก้าวหน้า การเรียกเก็บค่าบริการ และการออกใบเสร็จรับเงิน รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.1.1.3 ขันตอนการยืมเงินและการจัดสรรเงินค่าบริการวิชาการ รองคณบดี งานพันธกิจฯ
 • P3.2 การบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ รองคณบดี งานพันธกิจฯ
  • P3.2.1 ประสานงานการบริการวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์ (กรณีเสนอโครงการผ่านหน่วย BDU) รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.2.1.1 ขั้นตอนการเสนอขอเปิดโครงการ รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.2.1.2 ขั้นตอนการเรียกเก็บค่าบริการ การออกใบเสร็จรับเงิน และการส่งผลการตรวจวิเคราะห์ รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.2.1.3 ขั้นตอนการยืมเงิน และการจัดสรรเงินค่าบริการวิชาการ รองคณบดี งานพันธกิจฯ
  • P3.2.2 บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ (กรณีไม่ผ่าน BDU) รองคณบดี งานพันธกิจฯ
 • P3.3 การบริการวิชาการด้านการอบรมและการสอน (กรณีผ่านหน่วย ADU) รองคณบดี งานพันธกิจฯ
  • P3.3.1 การบริการวิชาการที่ผ่าน ADU/ประสานงานการบริการวิชาการด้านการจัดอบรม (กรณีเสนอโครงการผ่านหน่วย BDU) รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.3.1.1 ขั้นตอนการเสนอขอเปิดโครงการการจัดอบรม รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.3.1.2 ขั้นตอนการเรียกเก็บค่าบริการ และการออกใบเสร็จรับเงิน การจัดอบรม รองคณบดี งานพันธกิจฯ
   • P3.3.1.3 ขั้นตอนการยืมเงิน และการจัดสรรเงินค่าบริการวิชาการ รองคณบดี งานพันธกิจฯ
 • P3.4 การบริการสารสนเทศวิชาการของห้องสมุด รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศ
  • P3.4.1 กระบวนการบริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า (วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์) รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศ
 • P3.5 (ปรับ) กระบวนการประสานงานและให้บริการจัดการโครงการบริการทางวิชาการที่ดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพันธกิจปกติของส่วนงาน
  • P3.5.1 (ใหม่) กระบวนการประสานงานโครงการบริการรับทำวิจัย ที่ดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • P3.5.2 (ใหม่) กระบวนการประสานงานโครงการบริการทางวิชาการที่ดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

P4 กระบวนการทางทรัพยากรบุคคล (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ

 • P4.1 กระบวนการทางสารบรรณ ธุรการ จัดประชุม และยานพาหนะ รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
  • P4.1.1 งานสารบรรณ รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
   • P4.1.1.1 งานสารบรรณ (พญาไท) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
   • P4.1.1.2 งานสารธุรการและสารบรรณ (งานศาลายา) รองฯบริการฯ งานศาลายา
  • P4.1.2 การประชุม รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
   • P4.1.2.1 การจองห้องประชุม รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
   • P4.1.2.2 การประชุมกรรมการประจำคณะ รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
  • P4.1.3 ยานพาหนะ รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
 • P4.2 การจัดการกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขององค์กร (การออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ สัญญา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
 • P4.3 กระบวนการรับบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
  • P4.3.1 กระบวนการรับบุคลากรใหม่ รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
   • P4.3.1.1 การรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ (สายวิชาการ) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
   • P4.3.1.2 การรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ (สายสนับสนุน) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
  • P4.3.2 กระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
   • P4.3.2.1 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (กรณีจัดอบรมภายใน) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
    • P4.3.2.1.1 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (กรณีจัดการอบรม TOEIC) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
    • P4.3.2.1.2 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (กรณีไปอบรมภายนอกโดยหน่วยการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
 • P4.4 (ยุติกระบวนการ) การสื่อสารภายใน/นอกองค์กร ผช.สื่อสารฯ งานสื่อสารฯ
 • P4.5 การส่งเสริมความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน (สัมมนาประจำปี) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ
 • P4.6 การส่งเสริมการวิจัยจากงานประจำ (R2R) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
 • P4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร

P5 กระบวนการทางการคลังและพัสดุ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองฯคลังฯ งานคลังฯ

 • P5.1 กระบวนการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.2 กระบวนการบริหารเงินทุนการศึกษา รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.3 กระบวนการทางบัญชี รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.4 กระบวนการทางงบประมาณ รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.5 กระบวนการทางพัสดุ รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.6 กระบวนการทางด้านเงินทดรองจ่าย รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.7 กระบวนการทางด้านจ่ายเงิน รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.8 กระบวนการทางด้านประมวลผลเงินเดือน รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.9 กระบวนการทางด้านธุรการ รองฯคลังฯ งานคลังฯ
 • P5.10 กระบวนการทางด้านสวัสดิการ รองฯคลังฯ งานคลังฯ

P6 กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองฯบริหาร/รองฯสารสนเทศฯ งานพัฒนาระบบ/งานสารสนเทศ

 • P6.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก และระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ รองฯบริหาร/รองฯสารสนเทศฯ งานพัฒนาระบบ/งานสารสนเทศ
  • P6.1.1 กระบวนการทำงานด้านการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร รองฯบริหารฯ งานพัฒนาระบบ
   • P6.1.1.1 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อตกลงการปฏิบัติงานตามโครงการใน PA ตามภาควิชา/งาน รองฯบริหารฯ งานพัฒนาระบบ
  • P6.1.2 ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) รองฯบริหารฯ งานพัฒนาระบบ
   • P6.1.2.1 กระบวนการบริหารและจัดการ Web Server (กรณีขอเปิดเว็บไซต์ใหม่) รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศ
 • P6.2 การสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น) รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศ
 • P6.3 กระบวนการจัดการ การรายงาน การวิเคราะห์ ผลงานวิจัยของคณะฯ ระดับนานาชาติ รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศ
 • P6.4 กระบวนการฝึกอบรมด้าน ICT และ Information Literacy รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศ
  • P6.4.1 การฝึกอบรมด้าน ICT และ Information Literacy ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศ
  • P6.4.2 การฝึกอบรมด้าน ICT และ Information Literacy ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน (ฐานข้อมูลวิจัยและโปรแกรมเสริมการศึกษาเรียนรู้) รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศ

P7 กระบวนการทางพันธกิจพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองคณบดี งานพันธกิจ/งานความร่วมมือฯ

 • P7.1 กระบวนการทางพันธกิจพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ รองคณบดี งานพันธกิจฯ/งานความร่วมมือฯ
  • P7.1.1 การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU/MoA) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รองคณบดี งานความร่วมมือฯ
  • P7.1.2 การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Inbound student) รองคณบดี งานความร่วมมือฯ
  • P7.1.3 การคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (Outbound student) รองคณบดี งานความร่วมมือฯ
  • P7.1.4 การรับอาจารย์หรือนักวิชาการชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานชั่วคราว รองคณบดี งานความร่วมมือฯ
  • P7.1.5 การจัดประชุมเจรจาแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รองคณบดี งานความร่วมมือฯ
  • P7.1.6 การจัดประชุมวิชาการ/สัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รองคณบดี งานความร่วมมือฯ

P8 กระบวนการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร

 • P8.1 กระบวนการดูแลรักษาอาคารและสิ่งสาธารณูปโภค รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.1.1 การดูแลบำรุงรักษาอาคาร สิ่งสาธารณูปโภคและบริเวณโดยรอบ (พญาไท) รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.1.2 (ปรับ) การดูแลบำรุงรักษาอาคาร สิ่งสาธารณูปโภคและบริเวณโดยรอบ (ศาลายา) รองฯบริการฯ งานศาลายา
 • P8.2 กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.2.1 การจัดการด้านความปลอดภัย รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.2.2 การจัดการด้านความปลอดภัย (ศาลายา) รองฯบริการฯ งานศาลายา
 • P8.3 กระบวนการจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัย รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.3.1 การจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัย (พญาไท) รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.3.2 การจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัย (ศาลายา) รองฯบริการฯ งานศาลายา
 • P8.4 กระบวนการจัดการขยะและของเสียอันตราย รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.4.1 การจัดการขยะ รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.4.2 การจัดการของเสียอันตราย (พญาไท) รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.4.3 การจัดการขยะของเสียอันตราย (ศาลายา) รองฯบริการฯ งานศาลายา
 • P8.5 การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.5.1 การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน (อัคคีภัย และ สารเคมีรั่วไหล) รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.5.2 การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน (โจรกรรม และ จลาจล) รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.5.3 แผนดำเนินงานเหตุไฟฟ้าขัดข้อง รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร
  • P8.5.4 แผนดำเนินงานเหตุวินาศกรรม รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร

P9 กระบวนการด้านบริหารกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง (ระบบงานสนับสนุนองค์การ) รองฯพัฒนาฯ/รองคณบดี งานพัฒนาคุณภาพ/งานแผน

 • P9.1 การสร้าง พิจารณา ทบทวน ติดตาม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ รองฯพัฒนาฯ งานนโยบาย
 • P9.2 การทำ PA ระดับภาคและคณะ รองฯพัฒนาฯ งานนโยบาย
  • P9.2.1 กระบวนการทำงานด้านการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงาน (PA กับอธิการฯ) (นย.) รองฯพัฒนาฯ งานนโยบายฯ
  • P9.2.2 การทำ PA ระดับภาควิชา หน่วยงานเทียบเท่า กับคณะฯ (นย.) รองฯพัฒนาฯ งานนโยบายฯ
 • P9.3 การทำรายงานประจำปี รองฯพัฒนาฯ งานนโยบาย
 • P9.4 กระบวนการทำงานด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx (นย.) รองฯพัฒนาฯ งานนโยบาย
  • P9.4.1 กระบวนการจัดทำและรวบรวมผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินต่างๆ เพื่อนำผลไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx (นย.) รองฯพัฒนาฯ งานนโยบายฯ
 • P9.5 การพัฒนาคุณภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล (เยี่ยมสำรวจภาควิชา) รองฯพัฒนาฯ งานนโยบาย
 • P9.6 การบริหารความเสี่ยง รองฯพัฒนาฯ งานนโยบาย
 • P9.7 การรับการตรวจประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ AUN-QA รองฯพัฒนาฯ งานนโยบาย
  • P9.7.1 การพัฒนาคุณภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ AUN-QA (นย.) รองฯพัฒนาฯ งานนโยบายฯ
  • P9.7.2 กระบวนการรับการตรวจประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ AUN-QA (นย.) รองฯพัฒนาฯ งานนโยบายฯ
 • P9.8 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (เงินแผ่นดิน, เงินรายได้ส่วนงาน และเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน) (ผพ.) รองคณบดี งานแผนฯ
 • P9.9 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่สนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและพันธกิจ ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี งานแผนฯ
 • P9.10 จัดทำแผนตัวชี้วัดผลผลิตรายเดือน รายไตรมาส ตลอดปีงบประมาณ รองคณบดี งานแผนฯ
 • P9.11 รายงานผลตัวชี้วัดผลผลิตรายเดือน รายไตรมาส ตลอดปีงบประมาณ รองคณบดี งานแผนฯ
 • P9.12 จัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์-ผลผลิต ปีการศึกษา 2558 – 2562 รองคณบดี งานแผนฯ

P10 กระบวนการตรวจสอบภายใน (ระบบงานสนับสนุนองค์การ) รองคณบดี งานตรวจสอบฯ

 • P10.1 กระบวนการตรวจสอบภายใน รองคณบดี งานตรวจสอบฯ
  • P10.1.1 การวางแผนการตรวจสอบ รองคณบดี งานตรวจสอบฯ
  • P10.1.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน รองคณบดี งานตรวจสอบฯ

P11 กระบวนการการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ระบบงานสนับสนุนองค์การ) ผช.สื่อสารฯ งานสื่อสารฯ

 • P11.1 การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผช.สื่อสารฯ งานสื่อสารฯ
 • P11.2 กระบวนการดําเนินงานศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รองฯสารสนเทศฯ งานสารสนเทศฯ
 • P11.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมองค์กร ผช.สื่อสารฯ งานสื่อสารฯ

การปรับปรุงกระบวนการ

 • การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 รวบรวมและนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำคณะ วันที่ 27 มีนาคม 2562

AUN-QA Process (Cat. 6-9)

MUSC Process 2017

71 (A)dministrative Processes (based on Overall Requirement of EdPEx 2015-2018)
 • A1.1ก(1) กระบวนการนำองค์กรและการกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสถาบัน
 • A1.1ก(2) กระบวนการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
 • A1.1ก(3) กระบวนการเพื่อทำให้สถาบันประสบความสำเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • A1.1ข(1) กระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้า
 • A1.1ข(2) กระบวนการเพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ทำให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน
 • A1.2ก(1) กระบวนการกำกับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ
 • A1.2ก(2) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำระดับสูง
 • A1.2ข(1) กระบวนการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อสถาบัน
 • A1.2ข(2) กระบวนการส่งเสริมและทำให้ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านมีจริยธรรม
 • A1.2ค(1) กระบวนการเพื่อความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม
 • A1.2ค(2) กระบวนการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญ
 • A2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
 • A2.1ก(2) กระบวนการจัดทำกลยุทธ์และมุ่งสร้างนวัตกรรม
 • A2.1ก(3) กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • A2.1ก(4) กระบวนการระบุระบบงานที่สำคัญ
 • A2.1ข(1) กระบวนการระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 • A2.1ข(2) กระบวนการสร้างความสมดุลระหว่างระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 • A2.2ก(1) กระบวนการระบุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและยาว
 • A2.2ก(2) กระบวนการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
 • A2.2ก(3) กระบวนการทำให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้
 • A2.2ก(4) กระบวนการระบุแผนด้านบุคลากรสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
 • A2.2ก(5) กระบวนการระบุตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่ใช้ติดตามผลสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
 • A2.2ก(6) กระบวนการระบุค่าคาดการณ์ผลการดำเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สำคัญ
 • A2.2ข กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
 • A3.1ก(1) กระบวนการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้าที่มีอยู่
 • A3.1ก(2) กระบวนการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี
 • A3.1ข(1) กระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า
 • A3.1ข(2) กระบวนการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นเชิงเปรียบเทียบ
 • A3.2ก(1) กระบวนการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ
 • A3.2ก(2) กระบวนการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุน
 • A3.2ก(3) กระบวนการกำหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด
 • A3.2ข(1) กระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 • A3.2ข(2) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 • A4.1ก(1) กระบวนการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำวัน และผลการดำเนินการโดยรวม
 • A4.1ก(2) กระบวนการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผล
 • A4.1ก(3) กระบวนการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศ ด้านตลาดอย่างไร
 • A4.1ก(4) กระบวนการวัดผลเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด
 • A4.1ข สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน
 • A4.1ค(1) กระบวนการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน
 • A4.1ค(2) กระบวนการคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคตอย่างไร
 • A4.1ค(3) กระบวนการใช้ผลการทบทวนผลการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
 • A4.2ก(1) กระบวนการจัดการความรู้ของสถาบัน
 • A4.2ก(2) กระบวนการใช้ความรู้และทรัพยากรเพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงาน
 • A4.2ข(1) กระบวนการทวนสอบเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศมีคุณภาพ
 • A4.2ข(2) กระบวนการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวและเป็นสิทธิพิเศษ
 • A4.2ข(3) กระบวนการเพื่อความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศของสถาบัน
 • A4.2ข(4) กระบวนการเพื่อให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง ปลอดภัย และใช้งานง่าย
 • A4.2ข(5) กระบวนการในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สารสนเทศพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
 • A5.1ก(1) กระบวนการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากำลัง
 • A5.1ก(2) กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้
 • A5.1ก(3) กระบวนการจัดระบบและบริหารบุคคลากร
 • A5.1ก(4) กระบวนการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อขีดความสามารถและอัตรากำลังที่กำลังเปลี่ยนไป
 • A5.1ข(1) กระบวนการเพื่อให้สถานที่ทำงานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวก
 • A5.1ข(2) กระบวนการสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย
 • A5.2ก(1) กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อการสื่อสารที่เปิดกว้าง การดำเนินการโดดเด่นและผูกพันต่อสถาบัน
 • A5.2ก(2) กระบวนการกำหนดปัจจัยผลักดันสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
 • A5.2ก(3) กระบวนการประเมินความผูกพันของบุคลากร
 • A5.2ก(4) กระบวนการสนับสนุนให้เกิดผลการดำเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
 • A5.2ข(1) กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบันสนับสนุนความต้องการของสถาบันและบุคลากร
 • A5.2ข(2) กระบวนการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการเรียนรู้
 • A5.2ข(3) กระบวนการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสถาบัน
 • A6.1ก(1) กระบวนการระบุข้อกำหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญ
 • A6.1ก(2) กระบวนการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • A6.1ข(1) กระบวนการเพื่อให้ทำงานต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ
 • A6.1ข(2) กระบวนการกำหนดกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ
 • A6.1ข(3) กระบวนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มการเรียนนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการดำเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความแปรปรวน
 • A6.1ค กระบวนการจัดการนวัตกรรม
 • A6.2ก กระบวนการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ
 • A6.2ข กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • A6.2ค(1) กระบวนการดูแลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัย
 • A6.2ค(2) กระบวนการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน

MUSC Process List 2016 (Update: 1 June 2017)

Process ID Process Title

P0: กระบวนการนำองค์การ

 • P0.1 การกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์การ
 • P0.2 การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
 • P0.3 การสร้างสถาบันที่ประสบความสำเร็จ
  • P0.3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้บรรลุพันธกิจ
  • P0.3.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
  • P0.3.3 การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนวัตกรรมและการเสี่ยงด้วยปัญญา
  • P0.3.4 การพัฒนาผู้นำ
 • P0.4 การสื่อสารและสร้างความผูกพันของผู้นำระดับสูง
  • P0.4.1 การสื่อสารของผู้นำระดับสูงกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
  • P0.4.2 การสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ของผู้นำระดับสูง
 • P0.5 การมุ่งให้บรรลุพันธกิจโดยผู้นำระดับสูง
 • P0.6 การกำกับดูแลองค์การอย่างมีความรับผิดชอบ
 • P0.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • P0.8 การคาดการณ์ผลกระทบขององค์การต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • P0.9 การส่งเสริมให้ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านเป็นไปอย่างมีจริยธรรม
 • P0.10 การดำเนินการให้เกิดความผาสุกในสังคม
 • P0.11 การสนับสนุนชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์
 • P0.12 การวางแผนกลยุทธ์
  • P0.12.1 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
  • P0.12.2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์
 • P0.13 การกำหนดระบบงานและสมรรถนหลัก
 • P0.14 การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • P0.14.1 การกำหนดตารางเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • P0.14.2 การจัดความสมดุลเชิงทรัพยากรเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 • P0.15 การนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
  • P0.15.1 การกำหนดแผนระยะสั้น ระยะยาว
  • P0.15.2 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  • P0.15.3 การควบคุมการใช้ทรัพยากรในการนำแผนไปปฏิบัติ
  • P0.15.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • P0.15.5 การติดตามตัววัดประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
  • P0.15.6 การคาดการณ์ผลการดำเนินการ
 • P0.16 การปรับแผนปฏิบัติการ
 • P0.17 การฟังเสียงผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
  • P0.17.1 การฟังเสียงผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นในปัจจุบัน
  • P0.17.2 การฟังเสียงผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี
 • P0.18 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
  • P0.18.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
  • P0.18.2 การประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
  • P0.18.3 การประเมินความผูกพันของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
  • P0.18.4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นกับคู่แข่ง
 • P0.19 การศึกษาความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 • P0.20 การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 • P0.21 การกำหนดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 • P0.22 การสร้างและจัดความสัมพันธ์ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 • P0.23 การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 • P0.24 การติดตามผลการดำเนินการประจำวันและในภาพรวม
 • P0.25 การเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 • P0.26 การใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
 • P0.27 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 • P0.28 การทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถ
 • P0.29 การค้นหาและแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 • P0.30 การคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคต
 • P0.31 การปรับปรุงผลการดำเนินการและนวัตกรรม
 • P0.32 การจัดการความรู้
 • P0.33 การสร้างวิถีการปฏิบัติงานสู่การเรียนรู้ระดับสถาบัน
 • P0.34 การทวนสอบคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ
 • P0.35 การดำเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
 • P0.36 การดำเนินการด้านความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
 • P0.37 การดำเนินการด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • P0.38 การดำเนินการด้านความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
 • P0.29 การประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลัง
 • P0.40 การดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรใหม่
 • P0.41 การบริหารบุคลากร
 • P0.42 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 • P0.43 การดำเนินการด้านบรรยากาศการทำงาน
  • P0.43.1 การทำให้ที่ทำงานมีสุขภาวะ ปลอดภัย สะดวกต่อการทำงาน
  • P0.43.2 การดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์
 • P0.44 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
 • P0.45 การสร้างความผูกพันบุคลากร
 • P0.46 การประเมินความผูกพันบุคลากร
 • P0.47 การตอบแทนผลการดำเนินการที่โดดเด่นขอบบุคลากร
 • P0.48 การพัฒนาบุคลากร
 • P0.49 การประเมินระบบการเรียนรู้และพัฒนาขององค์การ
 • P0.50 การจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน
 • P0.51 การระบุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ
 • P0.52 การออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
 • P0.53 การจัดการการดำเนินการให้เป็นตามข้อกำหนดที่สำคัญ
 • P0.54 การกำหนดกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ
 • P0.55 การปรับปรุงหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
 • P0.56 การจัดการนวัตกรรม
 • P0.57 การควบคุมต้นทุน
 • P0.58 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • P0.59 การจัดการด้านความปลอดภัย
 • P0.60 การจัดการความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
(P)ractical Process Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
No. of Processes 11 60 46 7 0

P1: กระบวนการวิจัย (ระบบงานหลัก)

 • P1.1 การบริหารจัดการทุนวิจัย
 • P1.2 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนนักวิจัย
 • P1.3 การส่งเสริมการทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
 • P1.4 การติดตามสารสนเทศงานวิจัย
 • P1.5 ความปลอดภัยและจรรยาบรรณการวิจัย

P2: กระบวนการศึกษา (ระบบงานหลัก)

 • P2.1 การรับนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์
  • P2.1.1 การรับนักศึกษาใหม่และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและศิษย์เก่า งานการศึกษา
  • P2.1.2 การรับนักศึกษาใหม่และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและศิษย์เก่า (งานแพทย์)
  • P2.1.3 การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
 • P2.2 กระบวนการสร้าง ปรับปรุง จัดการ และประเมินหลักสูตร
  • P2.2.1 การสร้าง ปรับปรุง จัดการ และประเมินหลักสูตร งานการศึกษา
  • P2.2.2 การสร้าง ปรับปรุง จัดการ และประเมินหลักสูตร งานแพทยศาสตร์และบัณฑิต
 • P2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  • P2.3.1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานการศึกษา
  • P2.3.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (งานแพทย์ฯ)
 • P2.4 กระบวนการจัดทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา และสนับสนุนนักศึกษา
  • P2.4.1 การจัดทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา และสนับสนุนนักศึกษา งานการศึกษา
  • P2.4.2 การจัดทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา และสนับสนุนนักศึกษา งานแพทย์ฯ
 • P2.5 กระบวนการจัดหาสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการของห้องสมุด
  • P2.5.1 การจัดหาสารสนเทศทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการวิชาการของห้องสมุด (หนังสือ)
  • P2.5.2 การจัดหาสารสนเทศทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการวิชาการของห้องสมุด (วารสารและฐานข้อมูล)
 • P2.6 การสื่อสารกับคู่ความร่วมมือคณะปลายทาง
 • P2.7 กระบวนการติดตามความสำเร็จของผู้เรียนและบัณฑิต
  • P2.7.1 การติดตามความสำเร็จของผู้เรียนและบัณฑิต งานการศึกษา
  • P2.7.2 การติดตามความสำเร็จของผู้เรียนและบัณฑิต งานแพทย์ฯ
 • P2.8 กระบวนการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx
  • P2.8.1 กระบวนการทำงานด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx (ระดับคณะ)
   • P2.8.1.1 กระบวนการจัดทำและรวบรวมผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินต่างๆ เพื่อนำผลไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx
 • P2.9 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
  • P2.9.1 การจัดการเรียนการสอนศาลายา (จัดตารางสอน/จัดห้องเรียน/เอกสารประกอบการเรียน)
  • P2.9.2 การจัดการสอบกลางภาคและปลายภาคประจำปีการศึกษาศาลายา

P3: กระบวนการด้านบริการวิชาการ (ระบบงานหลัก)

 • P3.1 การบริการวิจัย (รับจ้างวิจัย/วิจัยร่วม) เพื่อบริการวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน
 • P3.2 บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์
 • P3.3 บริการวิชาการด้านการอบรมและการสอน (ในกรณีที่ผ่าน หน่วย ADU)
  • P3.3.1 การบริการวิชาการที่ผ่าน ADU
  • P3.3.2 การบริการวิชาการ เช่น การฝึกงาน ที่ภาควิชา ห้องปฏิบัติการ (เพิ่ม 26 ก.ค. 2560)
 • P3.4 การดำเนินการเพื่อขยายฐานการบริการระดับนานาชาติ (ไม่มีการดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2559)
 • P3.5 การบริการสารสนเทศวิชาการของห้องสมุด

P4: กระบวนการทางทรัพยากรบุคคล (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

 •  P4.1 กระบวนการทางสารบรรณ ธุรการ จัดประชุม และยานพาหนะ
  • P4.1.1  กระบวนการทางงานสารบรรณและธุรการ
   • P4.1.1.1 งานสารบรรณ (พญาไท)
   • P4.1.1.2 งานด้านธุรการและสารบรรณศาลายา
  • P4.1.2 การประชุม
  • P4.1.3 ยานพาหนะ
 • P4.2 การจัดการกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร (การออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ สัญญา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)
 • P4.3 กระบวนการรับบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากร
  • P4.3.1 กระบวนการรับบุคลากรใหม่
   • P4.3.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
   • P4.3.1.2 การรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ (สายสนับสนุน)
  • P4.3.2 กระบวนการพัฒนาบุคลากร
   • P4.3.2.1 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (กรณีจัดอบรมภายใน)
   • P4.3.2.2 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (กรณีไปอบรมภายนอก)
 • P4.4 การสื่อสารภายใน/นอกองค์กร
 • P4.5 การส่งเสริมความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน (สัมมนาประจำปี)
 • P4.6 การส่งเสริมการวิจัยจากงานประจำ (R2R)
 • P4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

P5: กระบวนการทางการคลังและพัสดุ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

 • P5.1 กระบวนการเงินทุนวิจัย
 • P5.2 กระบวนการเงินทุนการศึกษา
 • P5.3 กระบวนการทางบัญชี
 • P5.4 กระบวนการทางงบประมาณ
 • P5.5 กระบวนการทางพัสดุ
 • P5.6 กระบวนการทางด้านเงินทดรองจ่าย
 • P5.7 กระบวนการทางด้านจ่ายเงิน
 • P5.8 กระบวนการทางด้านประมวลผลเงินเดือน
 • P5.9 กระบวนการทางด้านธุรการ
 • P5.10 กระบวนการทางด้านสวัสดิการ

P6: กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

 • P6.1 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บเซิร์ฟเวอร์
  • P6.1.1 การพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก
  • P6.1.2 ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server)
 • P6.2 การสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น)
 • P6.3 การจัดการสารสนเทศ การรายงาน การวิเคราะห์
 • P6.4  กระบวนการฝึกอบรมด้าน ICT และ Information Literacy
  • P6.4.1 การฝึกอบรมด้าน ICT และ Information Literacy ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน
  • P6.4.2 การฝึกอบรมด้าน ICT และ Information Literacy ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน (ฐานข้อมูลวิจัยและโปรแกรมเสริมการศึกษาเรียนรู้)

P7: กระบวนการทางพันธกิจพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

 • P7.1 กระบวนการทางพันธกิจพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • P7.1.1 การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU/MoA) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  • P7.1.2 การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Inbound student)
  • P7.1.3 การคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (Outbound student)
  • P7.1.4 การรับอาจารย์หรือนักวิชาการชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานชั่วคราว
  • P7.1.5 การจัดประชุมเจรจาแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  • P7.1.6 การจัดประชุมวิชาการ/สัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

P8: กระบวนการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

 • P8.1 กระบวนการดูแลรักษาอาคารและสิ่งสาธารณูปโภค
  • P8.1.1 การดูแลบำรุงรักษาอาคาร สิ่งสาธารณูปโภคและบริเวณโดยรอบ (พญาไท)
  • P8.1.2 การดูแลรักษาอาคาร สิ่งสาธารณูปโภคและบริเวณศาลายา
 • P8.2 กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย
  • P8.2.1 การจัดการด้านความปลอดภัย
  • P8.2.2 การจัดการด้านความปลอดภัย (ศาลายา)
 • P8.3 กระบวนการจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัย
  • P8.3.1 การจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัย (พญาไท)
  • P8.3.2 การจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัย (ศาลายา)
 • P8.4 กระบวนการจัดการขยะและของเสียอันตราย
  • P8.4.1 การจัดการขยะ
  • P8.4.2 การจัดการของเสียอันตราย (พญาไท)
  • P8.4.3 การจัดการขยะของเสียอันตราย (ศาลายา)
 • P8.5 การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน
  • P8.5.1 การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน (อัคคีภัย และ สารเคมีรั่วไหล)
  • P8.5.2 การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน (โจรกรรม และ จลาจล)
  • P8.5.3 แผนดำเนินงานเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
  • P8.5.4 แผนดำเนินงานเหตุวินาศกรรม

P9: กระบวนการด้านบริหารกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง (ระบบงานสนับสนุนองค์การ)

 • P9.1 การสร้าง พิจารณา ทบทวน ติดตาม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
 • P9.2 การทำ PA ระดับภาคและคณะ
 • P9.3 การทำรายงานประจำปี
 • P9.4 การพัฒนาคุณภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล (เยี่ยมสำรวจภาควิชา)
 • P9.5 การบริหารความเสี่ยง
 • P9.6 การรับการตรวจประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ AUN-QA
 • P9.7 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 • P9.8 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่สนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและพันธกิจ ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์
 • P9.9 จัดทำแผนตัวชี้วัดผลผลิตรายเดือน รายไตรมาส ตลอดปีงบประมาณ
 • P9.10 รายงานผลตัวชี้วัดผลผลิตรายเดือน รายไตรมาส ตลอดปีงบประมาณ
 • P9.11 จัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์-ผลผลิต ปีการศึกษา 2558 – 2562

P10: กระบวนการตรวจสอบภายใน (ระบบงานสนับสนุนองค์การ)

 • P10.1 การตรวจสอบภายในและการรายงาน

P11: กระบวนการการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ระบบงานสนับสนุนองค์การ)

 • P11.1 การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
 • P11.2 การบริการวิชาการเพื่อสังคม (ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
 • P11.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมองค์กร

ตารางสรุปกระบวนคณะวิทยาศาสตร์ (อัพเดท 1 มิ.ย. 2560)

 • รวม 175 กระบวนการ
  • กระบวนการระดับการนำองค์การ 84 กระบวนการ
  • กระบวนการระดับปฏิบัติการ 91 กระบวนการ
   • ระบบงานหลัก
    • กระบวนการการวิจัย (P1)
    • กระบวนการศึกษา (P2)
    • กระบวนการด้านบริการวิชาการ (P3)
   • ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก
    • กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล (P4)
    • กระบวนการด้านคลังและพัสดุ (P5)
    • กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (P6)
    • กระบวนการด้านพันธกิจพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ (P7)
    • กระบวนการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (P8)
   • ระบบงานสนับสนุนองค์การ
    • กระบวนการด้านบริหารกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง (P9)
    • กระบวนการตรวจสอบภายใน (P10)
    • กระบวนการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (P11)
 • รองฯพัฒนาคุณภาพ งานนโยบายฯ กำหนดแนวทาง และกระบวนการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามแนวทาง SIPOC ปรับปรุงกระบวนการด้วย PDCA โดยมุ่งให้เกิดการนวัตกรรมในการทำงาน และ KM เกี่ยวกับการทำงาน
 • กระบวนการระดับการนำองค์กร เปลี่ยนจากหมวด P0 เป็นหมวด A และใช้รหัสตัวเลขตามเกณฑ์ EdPEx/TQA
 • จัดทำตาราง cross tabulation แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการหมวด A และ P
กระบวนการ A1 A2 A3 A4 A5 A6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง