การบริหารความต่อเนื่อง (BCM)

การบริหารความต่อเนื่อง งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ (SCPN Continuity Management)

SCPN Call Tree 2016
SCPN Call Tree 2016