ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 (รอบ 6 เดือน)

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เพื่อหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 0900 เริ่มการประชุม

Read more

EdPEx Special Clinic: 364/007

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง EdPEx Special Clinic: 364 เพื่อให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนา โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่หมวด 3, 6 และ 4 กำหนดการ

Read more

การประชุมเพื่อติดตามการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ จากที่ได้ประชุมชี้แจงเพื่อให้หัวหน้างานดำเนินการจัดทำข้อมูลกระบวนการทำงานที่สำคัญ หรือเพิ่มเติมกระบวนการอื่น ๆ แล้วเมื่อวัน 5 มกราคม 2560 การประชุมในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จึงเป็นการให้แต่ละงานนำเสนอผลการจัดทำกระบวนการด้วยเครื่องมือ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นโมเดลในการดำเนินการ ทั้งนี้ได้เชิญหัวหน้างานของคณะวิทยาศาสตร์เข้าอบรม ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการในระบบงานต่าง ๆ ที่ได้จำแนกแล้ว 47 กระบวนการในปีงบประมาณ 2558 แต่เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ 2559 มีการปรับโครงสร้างบริหาร และการทำงานหลายส่วน จึงเกิดส่วนงานใหม่ขึ้น จึงจัดให้มีการพิจารณากระบวนการทำงานร่วมกัน และเพื่อใช้รายงานใน

Read more