รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปี 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง K101 เวลา 0900-1200 โดยในปีงบประมาณ 2562 มีประเด็นความเสี่ยงภาคบังคับให้ภาควิชา

Read more

การบริหารจัดการความเสี่ยง 2563

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 0900-1200

Read more

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 (รอบ 6 เดือน)

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เพื่อหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 0900 เริ่มการประชุม

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 เริ่มการประชุม 0905 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 0910 ผู้แทนภาควิชารายงานแผนบริหารความเสี่ยงของภาควิชา ปีงบประมาณ 2562

Read more

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2561

เอกสารประกอบ 1 (ใหม่) คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 2 (ใหม่) แบบสำรวจประเด็นความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 3 (ใหม่) แบบสำรวจการดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน 2561 เอกสารประกอบ 4 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 5 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 2561 ฐานข้อมูลความเสี่ยง

Read more

สรุปผลการจัดการความเสี่ยง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้อง K101 วันพุธที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 0900-1200

Read more

ความเสี่ยงระดับสถาบัน

ประเด็นหรือเหตุการณ์ความเสี่ยง (อัพเดท 2559) ความเสี่ยงที่จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมีจำนวนน้อยกว่าค่าเป้าหมาย (เป้า = จำนวนอาจารย์x1 + จำนวนผศ.x2 + จำนวนรศ.x3 จำนวนศ. x4 เปเปอร์ต่อปี) ความเสี่ยงที่การเผยแพร่ อ้างอิง ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติน้อยกว่าค่าเป้าหมาย (ตัววัด citation, h-index)

Read more

ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559

ความเสี่ยงที่ผลงานงานวิจัยไม่ได้รับการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ความเสี่ยงที่จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพจะมากขึ้น ความเสี่ยงที่มีจำนวนรายวิชาขอแก้ไขผลการศึกษามากขึ้น ความเสี่ยงที่ไม่สามารถดูแลความเจ็บป่วยของนักศึกษาได้ทันท่วงที ความเสี่ยงที่มีการส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 7 ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด ความเสี่ยงที่การนำ AUN-QA ไปใช้ในระดับหลักสูตรไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่มีการถูกปรับเนื่องจากไม่สามารถให้บริการวิชาการได้ตามสัญญา ความเสี่ยงที่บริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ

Read more

การบริหารความเสี่ยง 2559

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้อง 401 ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา เวลา 1300-1600 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558

ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่จะมีการแก้ไขผลการศึกษา ความเสี่ยงที่จะมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินของนักศึกษา ความเสี่ยงที่จะมีการยกเลิกสัญญาจ้างบริการวิชาการจนส่งผลเสียต่อคณะ ความเสี่ยงที่จะถูกปรับเงินเนื่องจากไม่สามารถทำตามสัญญาจ้างบริการวิชาการได้ ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบริหารและจัดสรรเงินเดือนและค่าตอบแทนฯได้ ความเสี่ยงที่จะไม่มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ความเสี่ยงที่มีชาวต่างชาติเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเข้ามาในคณะฯ ความเสี่ยงที่การดำเนินตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในคณะฯ ความเสี่ยงที่จะเกิดการโจรกรรมหรืออาชญากรรมภายในคณะฯ ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดภายในคณะ ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบ (จราจล,ชุมนุมประท้วง) จนไม่สามารถมาทำงานที่คณะฯได้ ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ศาลายาได้เนื่องจากอุทกภัย/พายุ ความเสี่ยงที่คณะฯจะให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ความเสี่ยงที่จะพบประเด็นข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบของศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more