การประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

เชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประเมินผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 ก.ย. 2561) ตามแบบฟอร์ม นย 01-1 (2561) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของงานนโยบายฯ (อินทราเน็ต) http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/ กำหนดส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยท่านสามารถส่งผ่านกล่องรับแบบประเมินของงานนโยบายฯ 5

Read more

Integrity and Transparency Assessment: ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์ EdPEx MUSC SIPOC Process เกณฑ์ประเมิน Integrity and Transparency

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ของบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน (Performance) ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ส่วนที่

Read more

การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังคำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การเยี่ยมสำรวจ MUSC ด้วยเกณฑ์ EdPEx

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อัลบั้มภาพ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เกี่ยวกับ

Read more

หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 09:00 พิธีเปิด ห้อง K101 กรรมการตรวจประเมิน AUN-QA Assessor

Read more

การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร

การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา วันที่ 16 ธันวาคม 2558

Read more

การประเมินคุณภาพกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน

มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมในการเป็นกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายใน การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพ ความกระตึอรือร้น เอาใจใส่ ความสามารถในการรวบรวมประเด็นและปัญหา ความสามารถในการบริหารเวลา การมีส่วนร่วมในทีม ทักษะในการตรวจประเมิน ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด ความเหมาะสมในการเป็นประธาน/กรรมการครวจประเมิน อ้างอิง: แบบฟอร์มประเมินกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more