เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 0830-1615 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.นพ.ณัฐพล

Read more

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA 2561

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and

Read more

การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน กำหนดการ

Read more

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 0830-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 พิธีเปิด และภาพรวมบทบาท

Read more

การอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ MU EdPEx รุ่นที่ 4

  คณะวิทยาศาสตร์ ส่งอ.สมศักดิ์ อ.กิตติศักดิ์ และอ.พรทิพา เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 การจัดทำ Concensus Review และ Site Visit Planning

Read more

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 “การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA” วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์

Read more