การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน กำหนดการ

Read more