MU AUN-QA Assessment for MUSC Anatomy Programmes

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) จะรับการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่

Read more

The 8th Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน) และประธานหลักสูตรชีวเคมี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมในหลักสูตร Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27

Read more

หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 09:00 พิธีเปิด ห้อง K101 กรรมการตรวจประเมิน AUN-QA Assessor

Read more

การฝึกเยี่ยมสำรวจหลักสูตร MU AUN-QA

การฝึกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA แบบการเยี่ยมสำรวจหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

Read more

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางสรุปประเภทหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) ระดับ จำนวน หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร่วม ปริญญาตรี 13 7 6 3 ปริญญาโท 17 0 17 TBC

Read more

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2559) ที่ ระดับ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน/ปรับปรุง 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2555 (ปรับปรุง)

Read more