โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน

Read more

อบรมการเขียนรายงาน TQA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะยื่นเพื่อขอรับรางวัลภายในปี 2562

Read more

การพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ โดยในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามามารถนำความรู้เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานและองค์การได้ การพัฒนาบุคลาการเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เกณฑ์ AUN-QA ไปในการบริหารจัดการหลักสูตรได้ โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น เช่น รองคณบดี

Read more

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่

หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ นางสาวลีลศร พ่วงศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่ 3 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อพัฒนานักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีความพร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกทางด้านการวางแผน

Read more

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5

ผู้เข้าอบรม MU EdPEx Assessor รุ่น 5 จากคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คูณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 1 การอบรมการกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง Thailand

Read more

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล

Read more

การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา ครั้งที่ 2/2559

โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล 0900-1200

Read more

การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน กำหนดการ

Read more

การอบรม TQA Criteria 2016

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการพัฒนา MUSC Assessor เพื่อพัฒนาบุคลากร และให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ ตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ได้ ในแต่ละปีได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA Criteria) เสมอมา โดยในปี พ.ศ.

Read more

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-SUP #16) ระหว่างวันอังคารที่ 29 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Read more