การอบรม TQA Criteria 2016

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการพัฒนา MUSC Assessor เพื่อพัฒนาบุคลากร และให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ ตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ได้ ในแต่ละปีได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA Criteria) เสมอมา โดยในปี พ.ศ.

Read more

การประเมินคุณภาพกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน

มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมในการเป็นกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายใน การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพ ความกระตึอรือร้น เอาใจใส่ ความสามารถในการรวบรวมประเด็นและปัญหา ความสามารถในการบริหารเวลา การมีส่วนร่วมในทีม ทักษะในการตรวจประเมิน ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด ความเหมาะสมในการเป็นประธาน/กรรมการครวจประเมิน อ้างอิง: แบบฟอร์มประเมินกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more