ศธ0517.091/นย184 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

ส่งข้อมูลกลับมายังงานนโยบายฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โหลดเอกสาร (ไฟล์อยู่บนระบบอินทราเน็ต) หน้า 1-6 หน้า 7-11 หน้า 12-16 หน้า 17-25 หน้า 26-27 หน้า 28-37 หน้า 38-43

Read more

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 12/2558

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558 แต่ถือเป็นครั้งแรกในสมัยของคณบดี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

Read more

ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558

ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่จะมีการแก้ไขผลการศึกษา ความเสี่ยงที่จะมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินของนักศึกษา ความเสี่ยงที่จะมีการยกเลิกสัญญาจ้างบริการวิชาการจนส่งผลเสียต่อคณะ ความเสี่ยงที่จะถูกปรับเงินเนื่องจากไม่สามารถทำตามสัญญาจ้างบริการวิชาการได้ ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบริหารและจัดสรรเงินเดือนและค่าตอบแทนฯได้ ความเสี่ยงที่จะไม่มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ความเสี่ยงที่มีชาวต่างชาติเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเข้ามาในคณะฯ ความเสี่ยงที่การดำเนินตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในคณะฯ ความเสี่ยงที่จะเกิดการโจรกรรมหรืออาชญากรรมภายในคณะฯ ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดภายในคณะ ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบ (จราจล,ชุมนุมประท้วง) จนไม่สามารถมาทำงานที่คณะฯได้ ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ศาลายาได้เนื่องจากอุทกภัย/พายุ ความเสี่ยงที่คณะฯจะให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ความเสี่ยงที่จะพบประเด็นข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบของศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more