SIPOC & Service Blueprint

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ (Supachai Munagrux) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 0900-1600 กำหนดการ

Read more