SIPOC & Service Blueprint

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ (Supachai Munagrux) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 0900-1600 กำหนดการ

Read more

การประชุมเพื่อติดตามการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ จากที่ได้ประชุมชี้แจงเพื่อให้หัวหน้างานดำเนินการจัดทำข้อมูลกระบวนการทำงานที่สำคัญ หรือเพิ่มเติมกระบวนการอื่น ๆ แล้วเมื่อวัน 5 มกราคม 2560 การประชุมในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จึงเป็นการให้แต่ละงานนำเสนอผลการจัดทำกระบวนการด้วยเครื่องมือ

Read more

EdPEx และ AUN-QA สำหรับสายสนับสนุน

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเรื่องเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ 0900 ลงทะเบียน 0930 เปิดการอบรม

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นโมเดลในการดำเนินการ ทั้งนี้ได้เชิญหัวหน้างานของคณะวิทยาศาสตร์เข้าอบรม ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการในระบบงานต่าง ๆ ที่ได้จำแนกแล้ว 47 กระบวนการในปีงบประมาณ 2558 แต่เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ 2559 มีการปรับโครงสร้างบริหาร และการทำงานหลายส่วน จึงเกิดส่วนงานใหม่ขึ้น จึงจัดให้มีการพิจารณากระบวนการทำงานร่วมกัน และเพื่อใช้รายงานใน

Read more