SIPOC & Service Blueprint

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ (Supachai Munagrux) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 0900-1600 กำหนดการ

Read more

The 22nd AUN-QA Training Course (Tier 1) for Accomplishing Program Assessment

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Program Assessment ครั้งที่ 22 ที่ห้อง Sapphire 1 โรงแรม Novotel Platinum Pratunam

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward design) รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 เวลา 0830-1630 ณ

Read more

การอบรมผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ทปอ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 0900-1700 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กำหนดการ เวลา กิจกรรม 0900 แนะนำเกณฑ์ AUN-QA

Read more