การอบรม TQA Criteria 2016

TQA_Criteria_20160302-4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการพัฒนา MUSC Assessor เพื่อพัฒนาบุคลากร และให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ ตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ได้ ในแต่ละปีได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA Criteria) เสมอมา โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ได้ส่งผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมเกณฑ์ดังกล่าว ตามที่รวบรวมไว้ดังนี้

วิทยากร

 • เชษฐพงศ์ สินธารา
 • ณัฐพัชร ล้อประดิษฐ์พงศ์
 • วลีพร ธนาธิคม

เอกสารประกอบการอบรม

 • หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • เอกสารอื่นๆ
  • เอกสารแนะนำการอบรมโปรแกรมอื่น ๆ
  • เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2557
  • Public Training Program 2016
  • ใบสมัครการอบรม สร้างการแข่งขันที่ยั่งยื่นด้วย core competency ขององค์กร
  • เอกสารแนะนำการอบรม เจาะลึก 8 เครื่องมือสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ จาก 8 ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผู้บริหารสู่การเป้นนักบริหารมืออาชีพ
  • เอกสาร โครงการเอพีโอ อบรม สัมนา ดูงาน 2559

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง