อบรมการเขียนรายงาน TQA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะยื่นเพื่อขอรับรางวัลภายในปี 2562 ทั้งนี้ทางหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดทำรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงานขอองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

 • รายงานผลการดำเนินการขององค์กรคืออะไร ประโยชน์ของการจัดทำรายงาน การวางแผนการจัดทำรายงาน องค์ประกอบของรายงานที่ดี
 • ความสำคัญของโครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กรที่ดี และการจัดทำโครงร่างองค์กร
 • Workshop: การฝึกเขียนโครงร่างองค์กร
 • หลักการเขียน ADLI และ Maturity ขององค์กร หลักการเขียนรายงานหมวดที่ 1-6 รายงานหมวด 1-6 ที่ดี และการบ้านสำหรับ Workshop การเขียนตอนเกณฑ์หมวด 1-6 (กลุ่มของคณะวิทย์ เลือกหมวด 5)

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

 • Workshop การเขียนรายงาน หมวด 1-6
 • ตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรคืออะไร หลักการ LeTCI และ Maturity ขององค์กร หลักการเขียนรายงานหมวดที่ 7 และรายงานหมวดผลลัพธ์ที่ดี
 • Workshop การเขียนรายงานหมวด 7
 • รายงานฉบับสมบูรณ์

วิทยากร

 • นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
 • นายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

เอกสารประกอบการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม (handout 1 เล่ม 121 สไลด์)
 • เอกสารประกอบ กรณีศึกษา Kindred Nursing and Rehabilitation, Don Chalmers Ford, CAMC Health System,

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง