โครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา            พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

        การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์  ดำเนินการผ่านโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จากระบบ MUQD         (Mahidol University Quality Development) ในปี 2555 ปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) และในปี 2557 ได้นำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มาใช้สำหรับระดับหลักสูตร โดยภาควิชา/หลักสูตร จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

ส่วนที่ 2 การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินและการพัฒนา (นำผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ไปพัฒนา/ปรับปรุง อย่างไร)

ส่วนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

 

ซึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ประกอบด้วย

  1. คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปี 2563 จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ เกณฑ์ AUN-QA

  2. คุณสมบัติของประธานกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ จะต้อง

    • เป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ เกณฑ์ AUN-QA หรือ

    • ทำหน้าที่ประธานกรรมกรรมการเยี่ยมสำรวจในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx หรือ เกณฑ์ AUN-QA

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วัชรี  ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036