การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)

                  มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกส่วนงานมีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เพื่อถ่ายถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ส่วนงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน เป็นประจำทุกปี ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจึงเข้าเยี่ยมชมส่วนงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม PA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน 

 การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                    วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA–VISIT ประจำปี 2564

                   ในการประชุมอธิการบดีได้กล่าวถึง การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นในด้าน Research Output ต่อด้วยการรายงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านคณบดี ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในปี 2564 ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ รวมทั้งได้กล่าวถึงเป้าเชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน การก้าวผ่านวิกฤตในช่วงโควิด 19 อีกทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตาม MUKPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ในปี 2563 ที่ผ่านมา

และในโอกาสพิเศษทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว โดยถือเป็น 1 ใน 2 ส่วนงานแรก ที่ได้รับมอบพระพุทธรูป        จากท่านอธิการบดี ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน PA–VISIT ประจำปี 2564

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา / งาน

       

                   วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี  คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 12 ภาควิชา 2 กลุ่มสาขาวิชา1 ศูนย์วิจัย และ 13 งานภายใต้สำนักงานคณบดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ให้สำเร็จลุล่วง

ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชา

ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) งานภายใต้สำนักงานคณบดี

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035