เตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน MU EdPEx 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

MU_EdPEx_Team_Lead_Workshop_20160218

กำหนดการ

 • 08:30 ลงทะเบียน
 • 09:00 การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาปี 2556-2557 โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • 09:45 หน้าที่ของประธานต่อกระบวนการตรวจประเมิน โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • 10:15 ทบทวนการจัดทำ Key Theme โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

เอกสารประกอบการอบรม

 • กำหนดการ
 • แบบประเมินกิจกรรม
 • เอกสารประกอบการบรรยาย Changes from the 2013-2014 Criteria
 • เอกสารประกอบการบรรยาย Roles of Team Leaders for MU Team Leader Calibration Course
 • เอกสารประกอบการบรรยาย การให้คะแนน (รวบรวมโดย พันเอก มารวย ส่งทานินทร์)
 • เอกสารประกอบการบรรยาย Key Theme
 • รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลแนนซี่
 • แบบฟอร์ม Item Score Worksheet และแนวทางให้คะแนน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (ร่างฉบับ 3)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง