ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA)

    มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกส่วนงานมีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566

แผนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลา
กิจกรรม
30 มิถุนายน 2564
กองแผนงาน มีหนังสือแจ้งมายังส่วนงานให้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA)
30 กรกฎาคม 2564
ส่วนงาน ส่งข้อมูล PA 2565 ครั้งที่ 1 (เฉพาะส่วนที่ 2)
10 สิงหาคม 2564
กองแผนงาน เสนอค่าเป้าหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาครั้งที่ 1 (วาระทั่วไป)
ภายใน 16 สิงหาคม 2564
*กองแผนงานแจ้งเลื่อนเป็นภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
กองแผนงาน แจ้งกลับส่วนงานเพื่อปรับแก้ค่าเป้าหมายตามมติที่ประชุม
27 สิงหาคม 2564
*เลื่อนเป็นวันที่ 6 กันยายน2564
ส่วนงาน ส่งข้อมูล PA 2565 ครั้งที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์)
14 กันยายน 2564
กองแผนงาน เสนอค่าเป้าหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณา ครั้งที่ 2 (วาระทั่วไป)
22 กันยายน 2564
พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2564
ตุลาคม-ธันวาคม 2564
การเยี่ยมชมการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA-Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน ประกอบด้วย

  • ความเป็นมาของส่วนงาน

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

  • จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

  • หน่วยบริการวิชาการ

  • ข้อมูลอัตรากำลัง

  • งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อมูลตัวชี้วัด (MU-KPIs) จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 โดยมหาวิทยาลัย ให้จัดทำข้อมูลดังนี้

  • รายงานผลการดำเนินงาน MU-KPIs ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

  • กำหนดเป้าหมายของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ส่วนงานทำ PA กับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation
13
13
ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneurial Education
15
15
ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
4
4
ยุทธศาสตร์ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
23
11
รวม
55
43
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin