หลักสูตร TQA สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักสูตร TQA Criteria สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
             ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

    1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์
    2. สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

             ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

หัวข้อการฝึกอบรม

            ครอบคลุมเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทั้งในภาพรวม และข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์ พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร

   1. จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
   2. ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
   3. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (โครงร่างองค์กร, การนำองค์กร, กลยุทธ์, ลูกค้า, การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, บุคลากร, การปฏิบัติการ, ผลลัพธ์)
   4. แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)
ลำดับ
ปี
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง/ภาควิชา/งาน
1
2563/
2557
รศ. ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา/
ภาควิชาชีวเคมี
2
2563
อ. ดร.มีโชค ชูดวง
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ/
ภาควิชาคณิตศาสตร์
3
2563
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
สายสนับสนุน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์
4
2563
รศ. ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
5
2563
ผศ. ดร.วรรณนิกา แสวงทอง
สายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
6
2563
รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์    
สายวิชาการ
รองคณบดี
7
2562
ผศ. ดร.ผดุงศรี ดับส์
สายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
8
2561
ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์
สายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา/
ภาควิชาคณิตศาสตร์
9
2561
รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม
สายวิชาการ
ภาควิชาชีวเคมี
10
2561/
2559/
2555
อ. ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
(ปี 2558-2562) /
ภาควิชาชีววิทยา
11
2561
ผศ. ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
สายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา (ปี 2558-2562) /
ภาควิชาฟิสิกส์
12
2561
นางปนิดา พยุหกฤษ
สายสนับสนุน
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
13
2561/
2557
น.ส.รุ่งระวี แทนวันชัย
สายสนับสนุน
งานวิจัย
14
2561/
2555/
2554
น.ส.ลีลศร พ่วงศรี
สายสนับสนุน
หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
15
2561/
2557
น.ส.วรัษยา สุนทรศารทูล
สายสนับสนุน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัล
16
2561/2558
น.ส.วันวิสา เจริญยศ
สายสนับสนุน
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
17
2561
นายสมวิทย์ อาชาคุณากร
สายสนับสนุน
งานแพทยศาสตร์ฯ
18
2561/
2557
นางสมสุข นาคะพัฒนกุล
สายสนับสนุน
งานพัฒนาระบบและเทคโลยี
19
2560
น.ส.ฐานิตา  ลิ่มวงศ์
สายสนับสนุน
งานแพทยศาสตร์ฯ
20
2560
อ. ดร.ฐิตินันท์  สำราญวานิช
สายวิชาการ
ภาควิชาชีววิทยา
21
2560
น.ส.น้องนุช  ประสมคำ
สายสนับสนุน
หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ
22
2560
น.ส.นันทินี  กลิ่นจันทร์
สายสนับสนุน
หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ
23
2560
น.ส.ปพิชญา สุขสะอาด
สายสนับสนุน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
24
2560
รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ 
สายวิชาการ
ภาควิชาเคมี
25
2560
รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
สายวิชาการ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
26
2560
น.ส.มลฤดี  ธรรมรงค์
สายสนับสนุน
งานคลังและพัสดุ
27
2560
น.ส.วลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์ (ลาออก)
สายสนับสนุน
กลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมฯ
28
2560
นางวัชรี  ใจซื่อกุล
สายสนับสนุน
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
29
2560
อ. ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
สายวิชาการ
ภาควิชาชีววิทยา
30
2560/
2557
ผศ. ดร.สมคิด อรมสมานกุล
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ปี 2558-2562) /
ภาควิชาคณิตศาสตร์
31
2560
น.ส.สุรัสสินี  บัวยั่งยืน (ลาออก)
สายสนับสนุน
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
32
2559
รศ. ดร.กัณยารัตน์  สุไพบูลย์วัฒน
สายวิชาการ
รองคณบดี (ปี 2558-2562) /
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
33
2559/
2555
นายคำรณ  โชธนะโชติ
สายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
34
2559
รศ. ดร.จรัญญา  ณรงคะชวนะ
สายวิชาการ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
35
2559
อ. ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
สายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (ปี 2558-2562) /ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
37
2559
รศ. ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
สายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
38
2559
ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
39
2559
รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา
40
2559
รศ. ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
สายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
41
2559
รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์วัฒนา
สายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
42
2559
รศ. ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
สายวิชาการ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
43
2558/
2555
รศ. ดร.กรองทอง  ยุวถาวร (เกษียณ)
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
44
2558
นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท์
สายสนับสนุน
หัวหน้างานศาลายา
45
2558
รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
สายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา
46
2558
นายพีรพนธ์ ทิพย์โอสถ (ลาออก)
สายสนับสนุน
งานแพทยศาสตร์ฯ
47
2558
นางศศิมา มามีใหญ่
สายสนับสนุน
ภาควิชาเคมี
48
2557
นายณัฐพล แนวจำปา
สายสนับสนุน
หัวหน้างานการศึกษา
49
2557
น.ส.ธนิศรา จุฬาทรัพยกุล
สายสนับสนุน
งานคลังและพัสดุ
50
2557
อ. ดร.ระพี บุญเปลื้อง
สายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา (ปี 2558-2562)/ ภาควิชาชีววิทยา
51
2557
ผศ. ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ (ลาออก)
สายวิชาการ
ภาควิชาฟิสิกส์
52
2557
ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
สายวิชาการ
ภาควิชาชีววิทยา
53
2557
น.ส.สุรกาญจน ยุวถาวร
สายสนับสนุน
งานบริหารและธุรการ
54
2555
รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
สายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
55
2554
รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
สายวิชาการ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
56
2554
รศ. ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
สายวิชาการ
ภาควิชาเคมี
57
2554
น.ส.ณัฐปภัสร์ วศินธนโรจน์ (ลาออก)
สายสนับสนุน
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
58
2554
รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
สายวิชาการ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
59
2554
รศ. ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ (เกษียณ)
สายวิชาการ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

หลักสูตร TQA Application Report Writing

กลุ่มเป้าหมาย
เน้นสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 
วัตถุประสงค์
สามารถวางแผนและจัดทำรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กร (Application Report) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
องค์กรทราบแนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เขียนรายงานเพื่อการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA เป็นต้น
 
หัวข้อการฝึกอบรม
    1ประโยชน์ของการจัดทำรายงาน
    2. องค์ประกอบของรายงานที่ดี
    3. การวางแผนการจัดทำรายงาน 
    4. การเขียนโครงร่างองค์กร
    5. การเขียนรายงานหมวดการกระบวนการ
    6. การเขียนรายงานหมวดผลลัพธ์
    7. การจัดทำส่วนประกอบอื่นๆ ของรายงานเพื่อความสมบูรณ์

หมายเหตุ: ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria มาก่อน ภายใน 2 ปี

 ลำดับ 
ปี
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง/ภาควิชา/งาน
1
2561
ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์
สายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา /
ภาควิชาคณิตศาสตร์
2
2561/ 2555/ 2554
อ. ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
(ปี 2558-2562) /ภาควิชาชีววิทยา
3
2561
ผศ. ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
สายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา (ปี 2558-2562) /
ภาควิชาฟิสิกส์
4
2561
น.ส.น้องนุช  ประสมคำ
สายสนับสนุน
หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ
5
2561
น.ส.นันทินี  กลิ่นจันทร์
สายสนับสนุน
หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ
6
2561
น.ส.ปพิชญา สุขสะอาด
สายสนับสนุน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
7
2561
น.ส.มลฤดี  ธรรมรงค์
สายสนับสนุน
งานคลังและพัสดุ
8
2561
น.ส.รุ่งระวี แทนวันชัย
สายสนับสนุน
งานวิจัย
9
2561/
2554
น.ส.ลีลศร พ่วงศรี
สายสนับสนุน
หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
10
2561
น.ส.วรัษยา สุนทรศารทูล
สายสนับสนุน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัล
11
2561
น.ส.วลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์ (ลาออก)
สายสนับสนุน
กลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมฯ
12
2561
น.ส.วันวิสา เจริญยศ
สายสนับสนุน
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
13
2561/
2557
นางสมสุข นาคะพัฒนกุล
สายสนับสนุน
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
14
2557
ผศ. ดร.สมคิด อรมสมานกุล
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ปี 2558-2562) /
ภาควิชาคณิตศาสตร์
15
2557
ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
สายวิชาการ
ภาควิชาชีววิทยา
16
2555
รศ. ดร.กรองทอง  ยุวถาวร (เกษียณ)
สายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
(ปี 2550-2558) /ภาควิชาเภสัชวิทยา
17
2555
นายคำรณ โชธนะโชติ
สายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
18
2555
รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
สายวิชาการ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
19
2555/ 2554
รศ. ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬกิจ
สายวิชาการ
ภาควิชาเคมี
20
2554
นางณัฐปภัสร์  วศินธนโรจน์ (ลาออก)
สายสนับสนุน
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
21
2554
สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ (เกษียณ)
สายวิชาการ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin