การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย”

                 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย” โดย น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับการประชุมร่วมในรูปแบบ WebEx Online Meeting มีผู้เข้าประชุมรวมกว่า 50 ท่าน


                  การประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) แนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) พิจารณาใน 2 มิติ ทั้งในด้าน โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) ประเภทของกิจกรรมการควบคุม กลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI (Key Risk Indicator) การติดตามประเมินผล (Monitoring) ข้อเสนอแนะการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการวิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย


                 โดยหลังการอบรมได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงของภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา / งาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ และ น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการความเสี่ยง กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง COSO 2017”

               วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการความเสี่ยง กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง COSO 2017” โดย ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับการบรรยายพิเศษผ่านทาง Facebook Live ของคณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าประชุมรวมกว่า 65 ท่าน


               การประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจในกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO 2017 (Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรต่อไป

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม "การกำกับและการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance" จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

ปี
รุ่น
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/งานที่สังกัด

2563

2

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

2564

4

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัชรี ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036

Solverwp- WordPress Theme and Plugin