ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง

ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้หลักสูตร AUN-QA CRITERIA VERSION V4.0

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ประจำปี 2567

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวสารการอบรม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin