การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 16 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ Previous Next Previous Next

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA – VISIT ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม K102  และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565  ผ่านระบบออนไลน์           ในการประชุมอธิการบดี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่น การสนับสนุนผลงานวิจัย และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณบดีฯ

MU PA-VISIT การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    ขอเชิญชาวคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกันมาร่วมกิจกรรม  MU PA-VISIT การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    รับทราบผลการดำเนินงานแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงฯปัญหาและอุปสรรค   วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564       เวลา 10:30 – 12:00 น.  ในรูปแบบ online ผ่าน Zoom Meeting     ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ลงทะเบียน   หรือ  scan QR code

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา (MUSC PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

             วันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 22 มิถุนายน 2564  ตามที่มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/ กลุ่มสาขาวิชา/ ศูนย์ กับผู้บริหารไปแล้วนั้น งานนโยบายฯ จึงจัดกิจกรรม MUSC PA-VISIT เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อชี้แจงรายละเอียดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนบุทธศาสตร์คณะ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้ภาควิชาเตรียมวางแผนในปี 2565 อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคร่วมกันระหว่างผู้บริหารและภาควิชา/ กลุ่มสาขาวิชา/ ศูนย์ โดยรูปแบบกิจกรรม MUSC PA-VISIT เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting