ธันวาคม 2563

วันที่  

 กิจกรรม

9 ธ.ค 63

มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2564

พฤศจิกายน 2563

  30พ.ย.63

ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

12พ.ย.63

การบูรณาการความเสี่ยง กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง COSO 2017

ตุลาคม 2563

1 ต.ค. 63

งานเกษียณอายุ ปี 2563

กันยายน 2563

29 ก.ย.63

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

15 ก.ย.63

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

สิงหาคม 2563

24ส.ค.63

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนวาระพิเศษ

21 ส.ค.63

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาเคมี และ ภาคชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ  ปีงบประมาณ 2563

20 ส.ค.63

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาฟิสิกส์ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563

19 ส.ค.63

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาสรีรวิทยา ชีววิทยา ปีงบประมาณ 2563

18 ส.ค.63

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาพฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

17 ส.ค.63

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาเภสัชวิทยา ปีงบประมาณ 2563

13 ส.ค.63

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีวเคมี ปีงบประมาณ 2563

11 ส.ค.63

การเยี่ยมสำรวจศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ ปีงบประมาณ 2563

10 ส.ค.63

การเยี่ยมสำรวจภาคเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิชาปีงบประมาณ 2563

6 ส.ค.63

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

4 ส.ค.63

THANK YOU QUALITY TEAM

3 ส.ค.63

การยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

กรกฏาคม 2563

23 ก.ค.63

การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผอ.ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผอ.ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

 

PRIVATE: การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย”

21 ก.ค.63

ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 ก.ค.63

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020

16 ก.ค.63

101 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

10 ก.ค.63

กิจกรรมสนทนากลุ่ม”วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ”

มิถุนายน 2563

25 มิ.ย.62

“เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท”

22 มิ.ย.62

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน ครั้งที่1/2563 และการบรรยายพิเศษ ใน  หัวข้อ”แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

4 มิ.ย.62

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความ  เป็นเลิศ

พฤษภาคม 2563

29พ.ค.63

 รายงานประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม 2563

28 ม.ค.63

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 1

 

 การเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

24 ม.ค.63

 การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.2563

9 ม.ค. 63

 การประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin