การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยท่านอธิการบดี กำหนดการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.  ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin